Cymryd rhan yn yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl!

Darllen yn Saesneg

Bydd Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn cael ei chynnal 18-24 Mai 2020 a'r pwnc yw caredigrwydd.

Lawrlwythwch eich pecyn cefnogwr am ddim (.pdf)

Ein cefndir

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn gweithio i atal problemau iechyd meddwl.  

Byddwn yn gweithio tuag at gymdeithas sy'n feddyliol iach i bawb a chefnogi cymunedau, teuluoedd ac unigolion i fyw bywydau sy'n iachach yn feddyliol, gyda ffocws penodol ar y rheiny sydd fwyaf mewn risg.  

Y Sefydliad Iechyd Meddwl yw cartref Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Dysgwch fwy am ein gwaith 

Beth yw Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl?

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un, ar unrhyw bryd. Rydym ni'n credu bod iechyd meddwl yn fusnes i bawb. 

Felly, am un wythnos bob mis Mai, rydym ni'n ymgyrchu ar thema benodol ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. 

Ers ein Hwythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl gyntaf yn 2001, rydym wedi codi ymwybyddiaeth o bynciau megis delwedd o'r corff, straen a pherthnasoedd.  

Mae'r ymgyrch yn cyrraedd miliynau o bobl bob blwyddyn. Eleni, gyda'ch cefnogaeth chi, rydym ni eisiau cyrraedd mwy o bobl nag erioed. 

Pam caredigrwydd?

Un peth ydym ni i gyd wedi'i weld dros y byd yw bod caredigrwydd ar gynnydd mewn cyfnodau ansicr.  

Rydym wedi dysgu, yng nghanol yr ofn, bod cymuned, cefnogaeth a gobaith. 

Y fantais ychwanegol sydd ynghlwm â helpu eraill yw ei fod o fudd i'n hiechyd meddwl a'n lles. Gall helpu i leihau straen a gwella eich lles emosiynol. 

Ar wahân i ni ein hunain, mae ein hadroddiad yn dangos sut mae anghydraddoldeb ar gynnydd yn ein cymdeithas a'i effeithiau negyddol ar ein hiechyd.  

Mae disgwyliad oes yn gostwng i'r rhai tlotaf yn ein mysg am y tro cyntaf ers 100 mlynedd. Wrth i dlodi plant gynyddu, mae plant a phobl ifanc yn rhannau tlotaf y wlad yn ddwy neu dair gwaith yn fwy tueddol o brofi iechyd meddwl gwael na'r rheiny yn y rhannau cyfoethocaf.  

Ar ôl y wasgfa gredyd yn 2008, y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau a ddioddefodd y canlyniadau mwyaf difrifol o ran caledi, gydag effeithiau dinistriol ar eu hiechyd meddwl a chorfforol. Nid yw hyn yn rhan nodweddiadol o gymdeithas garedig.  

Rhaid i ni beidio â gwneud yr un camgymeriadau ar ôl y pandemig hwn.   

Gallai caredigrwydd drawsnewid ein hysgolion, gweithleoedd, cymunedau a theuluoedd. Gadewch i ni siapio cymdeithas sy'n troi'r fantol er iechyd meddwl iach, i bawb, ond yn arbennig i'r rheiny sydd fwyaf bregus.   

Dysgwch fwy ynglŷn â pham dewis Caredigrwydd fel thema ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Ymunwch â ni 18-24 Mai 2020 i ddweud wrthym pam bod caredigrwydd yn bwysig i chi. 

Sut ydw i'n mynd ati i gymryd rhan yn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl?  

Ymunwch ar-lein

Rydym eisiau annog y genedl i siarad am garedigrwydd ac iechyd meddwl. Drwy ymuno â ni ar-lein, gallwch gysylltu â phobl ledled y byd. 

Lawrlwythwch ein graffeg ar gyfer Facebook, Twitter, Instagram a rhannwch gyda'ch teulu a'ch cyfeillion. 

Lawrlwytho eich graffeg cyfryngau cymdeithasol

Yn ystod yr wythnos, hoffem i chi gyflawni gweithred o garedigrwydd neu fyfyrio ar un. Tynnwch lun neu fideo (gyda chaniatâd!) a defnyddiwch yr hashnodau: #PwysigrwyddCaredigrwydd  #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl

Gallwch hefyd rannu eich syniadau ynglŷn â sut ydych chi'n credu y gallem adeiladu cymdeithas fwy caredig a fyddai'n cefnogi ein hiechyd meddwl gan ddefnyddio'r hashnodau uchod. 

Yn ogystal â'n graffeg cyfryngau cymdeithasol, rydym hefyd wedi creu GiF #PwysigrwyddCaredigrwydd. Atodwch y GiF i'ch postiad (ffrwd neu straeon) a rhannwch!

Sut i ddefnyddio ein GiF #PwysigrwyddCaredigrwydd ar Instagram:

1. Agorwch Instagram ac ewch i'r straeon

2. Tynnwch/llwythwch lun neu fideo

3. Ewch at y botwm GiF a chwiliwch 'KindnessMatters'  neu 'Mentalhealthfoundation'

4. Dewiswch y GiF wedi'i animeiddio fel a ddengys isod a'i bostio ar eich stori Instagram

Gallwch ein tagio ar draws cyfryngau cymdeithasol - byddem wrth ein bodd yn gweld eich caredigrwydd ar waith: 

Facebook: @mentalhealthfoundation

Twitter: @mentalhealth

Instagram: @mentalhealthfoundation

Dyma rai gweithredoedd o garedigrwydd i'ch ysbrydoli

Cynnal digwyddiad codi arian rhithwir

Gwyddom fod hwn yn gyfnod anodd i nifer ohonoch, gyda'r lledaeniad coronafeirws yn effeithio ar ein bywydau mewn gwahanol ffyrdd.  

Gyda sawl digwyddiad naill ai wedi'u canslo neu eu gohirio, dyma rai o'r syniadau codi arian rhithwir y gallwch eu gwneud o gysur eich cartref. 

1. Ymunwch â'n her symud yn ystod mis Mai 

Rydym yn gofyn i chi ymarfer eich corff am 30 munud y diwrnod gan ddefnyddio eich calendr ymarfer corff! 

Lawrlwythwch eich pecyn a'ch calendr ymarfer corff

2. Cynnal cwis rhithwir gyda theulu neu gyfeillion 

Mae hon yn ffordd wych o aros mewn cysylltiad â'r bobl sy'n annwyl i chi a chodi arian at iechyd meddwl!

Lawrlwythwch ein cwisiau am ddim

3. Crëwch dudalen godi arian ar Facebook 

Beth am godi arian drwy Facebook Donate yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl?

Codwch arian i ni yn uniongyrchol

Mynychu Gŵyl Celfyddydau Iechyd Meddwl ar-lein

Bydd gan ein Gŵyl Celfyddydau Iechyd Meddwl yr Alban raglen arbennig o weithgareddau ar-lein yn dechrau fis Mai, gan gynnwys digwyddiadau yn cael eu ffrydio'n fyw, ffilmiau a chomisiynau artistiaid.  

Nod ein gŵyl yw cefnogi'r celfyddydau a herio syniadau rhagdybiedig ynglŷn ag iechyd meddwl.  

Yn ogystal, bydd artistiaid a chynulleidfaoedd yn archwilio beth mae caredigrwydd yn ei olygu iddynt hwy.  

Rhagor o wybodaeth!

Adnoddau

Helpwch ni i ledaenu'r neges gyda phosteri a graffeg! Lawrlwythwch a rhannwch.

Adnoddau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Cyfrannu

Gallwch dalu'r arian yr ydych wedi'i gasglu neu gefnogi'r Sefydliad Iechyd Meddwl drwy gyfrannu.

Cyfrannu