Jobs

Hwylusydd Grŵp - Standing Together Cymru

Location: Caerdydd

Salary: Gradd D: £27,000 - £29,000 y flwyddyn pro rata

Deadline: Monday 2 September 2019

Newid meddyliau, newid bywydau Ein gweledigaeth yw byd lle mae gan bawb iechyd meddwl da. Ein cenhadaeth yw helpu pobl i ddeall, diogelu a chynnal eu hiechyd meddwl. Mae atal wrth wraidd yr hyn a wnawn, gan mai’r ffordd orau i ddelio ag argyfwng yw ei atal rhag digwydd yn y lle cyntaf. Rydym yn llywio ac yn dylanwadu ar ddatblygiad polisi iechyd meddwl seiliedig ar dystiolaeth ar lefel llywodraeth leol a chenedlaethol. Rydym yn helpu pobl i gyrchu gwybodaeth am y camau y gallant eu cymryd i leihau eu risgiau o ran iechyd meddwl a chynyddu eu gwytnwch. Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad...

Group Facilitator - Standing Together Cymru

Location: Cardiff based office

Salary: Grade D £27,000 - £29,000 pa pro rata

Deadline: Monday 2 September 2019

Changing minds, changing lives Our vision is for a world with good mental health for all. Our mission is to help people understand, protect and sustain their mental health. Prevention is at the heart of what we do, because the best way to deal with a crisis is to prevent it from happening in the first place. We inform and influence the development of evidence-based mental health policy at national and local government level. In tandem, we help people to access information about the steps they can take to reduce their mental health risks and increase their resilience. We are looking for...