Y Sefydliad Iechyd Meddwl yn galw am strategaeth atal newydd gan y Llywodraeth nesaf

Heddiw, cyhoeddodd y Sefydliad Iechyd Meddwl ei faniffesto, Gwneud i Atal Ddigwydd, cyn Etholiad Senedd Cymru ar 6 Mai.

Mae’r Sefydliad yn galw ar y Llywodraeth nesaf i gynhyrchu strategaeth atal iechyd meddwl sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael ag anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru a chydnabod yn llawn effaith Covid-19 ar iechyd meddwl pobl. 

Yn ei Faniffesto mae’r Sefydliad yn galw am y camau gweithredu canlynol:  

  1. Ymrwymo i strategaeth newydd draws-lywodraeth ar atal problemau iechyd meddwl: mae hyn yn golygu gweithredu i gynyddu’r ffactorau amddiffynnol ar gyfer iechyd meddwl da a lleihau’r risg o brofi iechyd meddwl gwael.
  2. Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau yn y strategaeth draws-lywodraeth newydd ar gyfer atal problemau iechyd meddwl.
  3. Gwneud pob gwasanaeth cyhoeddus yn Wybodus am Drawma trwy fabwysiadu safonau ymarfer, canllawiau a hyfforddiant ar ddulliau ‘gwybodus am drawma’.
  4. Ehangu mynediad at ‘ragnodi cymdeithasol’ prosiectau celf, prosiectau cymheiriad i gymheiriad a mynediad at natur.
  5. Mynd i’r afael ag iechyd meddwl yng nghefn gwlad trwy asesu, nodi a chynyddu’r cymorth iechyd meddwl a llesiant sydd ar gael.

Mae iechyd meddwl a lles yn cael eu pennu gan ystod o ffactorau, gan gynnwys: profiadau ein plentyndod, ein haddysg, cysylltiadau â ffrindiau a theulu, ein hiechyd ac a oes gennym le diogel i fyw a gweithio ynddo.   

Dywedodd Jenny Burns, Cyfarwyddwr Cyswllt y Sefydliad Iechyd Meddwl yng Nghymru:

“Mae’r pandemig wedi effeithio ar ein bywydau ni i gyd, yn cynnwys ein hiechyd meddwl a’n lles.  Fodd bynnag, mae anghydraddoldebau dwfn yn bodoli yn ein cymdeithas sy’n golygu y bydd rhai pobl  yn cael eu taro’n galetach nag eraill. Dangosodd ein hymchwil diweddar i’r pandemig[i] a gynhaliwyd gyda Phrifysgol Abertawe, fod pobl ifanc yn eu harddegau – a bydd rhai ohonynt yn gymwys i bleidleisio am y tro cyntaf eleni – yn teimlo dan bwysau eithafol wrth i’r pandemig barhau, a’r rhai o gartrefi llai breintiedig sy’n ei chael hi anoddaf oll.  

Ychwanegodd Jenny; “Rydyn ni eisiau i’r Llywodraeth newydd ymrwymo i strategaeth atal newydd ar gyfer iechyd meddwl sy’n cydnabod y gall blynyddoedd cynnar, tai, addysg, cyflogaeth iechyd a gofal cymdeithasol oll weithio gyda’i gilydd i warchod llesiant a lleihau’r risg o brofi iechyd meddwl gwael.

“I fod yn llwyddiannus, bydd angen i holl adrannau’r llywodraeth weithio gyda’i gilydd a pherchnogi iechyd meddwl a llesiant er mwyn gwella’r rhagolygon i bobl yng Nghymru yn dilyn cyfnod mor anodd.”

Mae Gwneud i Atal Ddigwydd, Maniffesto’r Sefydliad Iechyd Meddwl ar gyfer Etholiad Senedd Cymru 2021, ar gael ar y wefan.

Diwedd


Nodiadau ar gyfer golygyddion:

[1] ‘Teenagers’ mental health under severe pressure as pandemic continues’, ar gael yn: https://www.mentalhealth.org.uk/news/teenagers-mental-health-pandemic

Mae cyfweliadau â siaradwyr arbenigol ar gael ar gais.

I gael mwy o wybodaeth neu i wneud cais am gyfweliad cysylltwch â Natalie Sadler, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata ar gyfer Cymru yn y Sefydliad Iechyd Meddwl ar e-bost [email protected] 

Ar gyfer ymholiadau brys y tu allan i oriau ffoniwch 07702 873999 ar gyfer y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Gwybodaeth am y Sefydliad Iechyd Meddwl

  • Ein gweledigaeth yw iechyd meddwl da i bawb.
  • Mae’r Sefydliad iechyd Meddwl yn gweithio er mwyn atal problemau iechyd meddwl.  
  • Gyrrwn newid tuag at gymdeithas sy’n iach yn feddyliol i bawb, a chefnogwn gymunedau, teuluoedd ac unigolion i fyw bywydau sy’n iachach yn feddyliol gan ganolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf mewn perygl.   
  • Y Sefydliad yw cartref Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Thema eleni yw Natur a bydd yn cael ei chynnal o 10 Mai i 16 Mai 2021.