چگونه می توان از سلامت روان خود در حین شیوع تاج مراقبت کرد