Ein hawgrymiadau ardderchog ar gyfer cysylltu â natur i wella eich iechyd meddwl

Ceir llawer o ymchwil da i gefnogi'r rhan y gall natur ei chwarae wrth amddiffyn a chefnogi ein hiechyd meddwl.

Ond, i lawer ohonom, efallai nad yw 'bod ym myd natur' mor hawdd ag y mae'n swnio.

Y newydd da yw nad oes rhaid ichi ddringo mynydd i deimlo'r budd - mae sawl ffordd syml o ddod â natur i'ch bywyd bob dydd.

Dyma awgrymiadau ardderchog ar gyfer creu eich cysylltiad eich hun â natur:

1. Dod o hyd i natur ble bynnag yr ydych

Mae natur o'n cwmpas ym mhobman. Gall fod yn ardd, parc lleol, traeth gerllaw neu gefn gwlad agored. Hyd yn oed mewn dinasoedd, lle gall fod yn anos dod o hyd i natur, mae pethau i'w darganfod a'u harchwilio mewn gerddi neu gowrtiau cymunedol. Cadwch olwg am bethau annisgwyl - llwynog trefol ar eich ffordd i'r shifft gynnar, y tywydd yn newid neu adar yn canu y tu allan i'ch ffenest. Ceisiwch sylwi ar natur ble bynnag yr ydych, ym mha bynnag ffordd sy'n golygu rhywbeth i chi.

 

2. Cysylltu â natur gan ddefnyddio bob un o'ch synhwyrau

Mae cael ychydig o amser tawel i fyfyrio mewn amgylchoedd naturiol, gan ddefnyddio bob un o'ch synhwyrau, yn gallu bod yn hwb enfawr i'ch iechyd meddwl. P'un ai a ydych ymlacio yn yr ardd neu ar eich ffordd i'r gwaith, ceisiwch wrando am adar yn canu, cadw golwg am wenyn a glöynnod byw, neu sylwi ar y ffordd mae'r cymylau'n symud. Gall yr holl bethau da hyn ym myd natur eich helpu i deimlo llonyddwch a llawenydd.

 

3. Mynd allan i fyd natur

Os ydych yn gallu, ceisiwch dreulio amser yn ymweld â lleoedd naturiol - mannau gwyrdd, megis parciau, gerddi neu goedwigoedd - neu fannau glas, megis traethau, afonydd a gwlypdiroedd. Gall hyn eich helpu i leihau eich risg o gael problemau iechyd meddwl, eich rhoi mewn hwyliau da a'ch helpu i deimlo'n well am bethau. Os ydych yn teimlo'n ofnus ynghylch mynd allan, ceisiwch fynd gyda ffrind neu berthynas, neu ddewis rhywle cyfarwydd.

 

4. Dod â natur atoch chi

Weithiau, mae'n anod mynd i leoedd naturiol oherwydd lle'r ydych yn byw, pa mor brysur ydych, pa mor ddiogel rydych yn teimlo neu eich iechyd. Beth am geisio dod â natur i'ch cartref? Mae cael planhigion yn y tŷ yn ffordd wych o gael rhywbeth naturiol i'w weld, teimlo ac arogli - mae potiau o berlysiau o'r archfarchnad yn ddewis da i ddechrau arni.

Os oes gennych ardd, rhandir neu falconi, meddyliwch sut y gallwch wneud yn fawr ohoni/ohono. Ewch ati i dyfu blodau, planhigion neu lysiau, gosodwch fwydwr adar yno, a sylwch ar y golygfeydd a'r synau o'ch cwmpas.

Os nad ydych yn rhy hoff o blannu, gallwch gysylltu â natur drwy straeon, celf a recordiadau hefyd. Mae gwylio ffilmiau neu raglenni teledu ynghylch natur hefyd yn ffordd wych o gysylltu â byd natur a myfyrio arno.

5. Ymarfer corff ym myd natur

Os ydych yn gallu gwneud ymarfer corff, ceisiwch ei wneud y tu allan - boed yn redeg, beicio neu fynd am dro bach. Gall cerdded neu redeg yn yr awyr agored helpu i atal neu leihau teimladau o ddicter, blinder a thristwch. Ceisiwch adael y clustffonau gartref - oni bai eich bod yn gwrando ar synau natur, wrth gwrs! Neu beth am roi cynnig ar lwybrau newydd sy'n dod â chi'n nes at fannau gwyrdd neu ddŵr?

 

6. Cyfuno natur â chreadigrwydd

Ceisiwch gyfuno creadigrwydd â'ch amgylchedd naturiol. Gallai hyn gynnwys cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol yn yr awyr agored. Er enghraifft, dawnsio, cerddoriaeth neu gelf. Gall bob un o'r rhain helpu i leihau straen a gwella eich hwyliau. Gallech hefyd gynyddu'ch teimlad o gysylltiad drwy dynnu ffotograffau, ysgrifennu, lluniadu neu wneud paentiadau o'r tirlun, planhigion neu anifeiliaid. Mae sylwi ar brydferthwch natur a mynegi hyn mewn ffordd greadigol yn gallu eich helpu i ganfod ystyr a chysylltiad emosiynol â natur a fydd yn aros gyda chi gydol eich oes.

 

7. Amddiffyn natur

Mae gofalu am rywbeth yn gallu bod yn ffordd ardderchog o wneud ichi deimlo'n dda. A pha beth gwell i ofalu amdano na natur? Mae natur yn rhyfeddol - gwnewch beth bynnag y gallwch i ofalu am natur - o ran eich gweithredoedd a'ch dewisiadau. Gall hyn fod yn rhywbeth syml fel ailgylchu, neu gerdded yn lle gyrru, neu gallech hyd yn oed ymuno â grwpiau cadwraeth neu glirio cymunedol. Mae gofalu am natur yn gallu gwneud ichi deimlo eich bod yn gwneud eich rhan, a gall hynny wneud ichi deimlo'n fwy cadarnhaol yn gyffredinol.

Larlytho ein hawgrymiadau ardderchog (PDF, 8MB)


Dim ond llond llaw o ffyrdd o gysylltu â natur sydd yma. Gallwch hefyd lawrlwytho ein canllaw am ddim download our free “Thriving with Nature” guide a luniwyd mewn partneriaeth â WWF-UK – am hyd yn oed mwy o awgrymiadau a gweithgareddau i fwynhau natur ym mhob tymor o'r flwyddyn!

Sign up for email updates

We will send you updates about our work, campaigns, programmes and how you can support us. You can withdraw your consent at any time.

Read our privacy policy.