Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl a Chroes Goch Prydain yn rhyddhau adroddiad newydd: ‘Prosiect Perthyn’

Ymdeimlad o berthyn i fenywod sy’n ceisio lloches yng Nghymru

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl a Chroes Goch Prydain yn rhyddhau adroddiad newydd, ‘Prosiect Perthyn’ heddiw (Dydd Llun Ionawr) sy’n cywain deilliant partneriaeth arloesol dros flwyddyn, a arianwyd gan Gronfa Gymunedol Treth Tamponau, drwy’r elusen iechyd meddwl, Mind.

Daeth Perthyn â ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n fenywod at ei gilydd i fynd i’r afael a materion sy’n effeithio eu lles emosiynol yn dilyn y cynnwrf o adleoli o’u gwlad gartref a’r trawsnewidiad o wneud cartref newydd yng Nghymru.Fe rymusodd Perthyn y ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n fenywod i ddysgu sgiliau newydd; i recriwtio ac arwain grwpiau yn ddiogel gyda’u cymheiriaid eu hunain. Fe archwiliodd fenywod o ledled y byd themâu deallusrwydd emosiynol cyffredin yn Saesneg. Gyda’r ymagwedd hon, cynyddodd y cyfranogwyr eu gwytnwch i wynebu’r heriau o ailadeiladu eu bywydau ac amddiffyn rhag ac atal afiechyd meddwl. 

Cytunodd naw o fenywod i fod yn arweinwyr cymheiriaid. Croes Goch Prydain yng Nghasnewydd oedd yn cynnal y grwpiau ac yn darparu gofal plant. Roedd menywod a fynychodd y grwpiau yn nodi cyswllt dyfnach ag aelodau eraill trwy rannu profiadau ac o ganlyniad, fe ehangodd y menywod eu rhwydweithiau cefnogi i mewn i’w cymunedau eu hunain.

Dywedodd Jenny Burns, Cyfarwyddwr Cyswllt y Sefydliad Iechyd Meddwl yng Nghymru; “Mae’r gwytnwch a ddangoswyd gan y ffoaduriaid a’r ceiswyr lloches yn hynod, ond fel y gwyddom, gall colled a newid ar raddfa fawr effeithio ar les emosiynol.

“Mae adleoli a thrawsnewid i wlad arall, yn dod â nifer o heriau ac fe greodd y grwpiau hyn le ar gyfer trafod y profiadau hynny a galluogi cefnogaeth i’w gilydd.

“Mae’r weithred hon o roi a derbyn cefnogaeth gymdeithasol a datblygu llythrennedd emosiynol yn cynyddu gwytnwch emosiynol a gall weithredu fel mesur ataliol rhag datblygu problemau iechyd meddwl.

Ychwanegodd Jenny: “Mae ein hymchwil yn dangos bod dulliau cymheiriad i gymheiriad yn grymuso pobl ac yn gwella lles meddyliol ac fe hoffem weld dulliau o’r fath ar gael ledled Cymru.”

Dywedodd Theresa Mgadzah Jones, Cydlynydd Prosiect, Croes Goch Prydain: “Rhoddodd Perthyn rywle i’r menywod fynd iddo, lle diogel a chefnogol i siarad, i rannu problemau, i grio, i chwerthin ond yn fwy na dim arall, rhoddodd le iddynt wneud ffrindiau.

“Roedd cyfranogwyr yn teimlo bod y prosiect wedi helpu gyda’u hiechyd meddwl ac roeddent yn dweud ei fod wedi rhoi cyfle i ymgynnull gyda’i gilydd, i rannu teimladau, i siarad, i ddysgu oddi wrth ei gilydd a rhyddhau pwysau. Roeddent yn siarad am anawsterau personol ac yn helpu ac annog ei gilydd.

“I mi fel cydlynydd y grŵp menywod yng Nghasnewydd, dangosodd Perthyn rym siarad. Roedd yn darparu gofod lle’r oeddent yn agor eu calonnau a thrafod popeth, a thrwy hyn, rwy’n teimlo fy mod wedi dod i’w hadnabod yn well a daethant i adnabod ei gilydd hefyd.”

Dywedodd Ruth Gwilym Rasool, Rheolwr Gweithrediadau Cymorth i Ffoaduriaid gyda Chroes Goch Prydain yng Nghymru: “Mae Perthyn yn cynnig dysgu sy’n bwysig ar gyfer ein prosiectau yn y dyfodol wrth gefnogi ffoaduriaid a phobl sy’n ceisio lloches. Mae’n cysylltu â’n gwaith ehangach yn cefnogi cyfranogiad ffoaduriaid yng Nghymru, ledled y DU, a hyd yn oed ledled Ewrop.

“Dylai Cenedl Noddfa gael ei chyd-ddylunio gan y rhai sy’n cael noddfa, ac mae Croes Goch Prydain wedi ymrwymo i sicrhau bod profiadau a lleisiau ffoaduriaid yn gallu llywio polisi a gwasanaethau yn ystyrlon, gan helpu i’w dylunio.”

Cenedl Noddfa

Mae Cymru yn ‘Genedl Noddfa’ ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches – yr unig un o’r 4 gwlad. Nododd Llywodraeth Cymru ei chynllun gweithredu ‘Cenedl Noddfa - Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches’ i sicrhau cydraddoldeb a thegwch ar draws Cymru yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Ar hyn o bryd mae 11 dinas noddfa yng Nghymru ac mae prosiectau ar waith i gefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches ledled y wlad. Mae llwyddiant prosiect Perthyn wedi esgor ar bartneriaeth newydd gyda REACH+ ar gyfer 2020/21 gyda’r nod o ymgysylltu ymhellach â ffoaduriaid ledled Cymru; mae’r lleoliadau’n cynnwys Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam. 

Mae adroddiad Prosiect Perthyn i’w weld ar wefan y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Diwedd


Nodiadau ar gyfer golygyddion

Mae cyfweliadau â siaradwyr arbenigol ar gael ar gais.

I gael mwy o wybodaeth neu i wneud cais am gyfweliad cysylltwch â Natalie Sadler, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Cymru yn y Sefydliad Iechyd Meddwl ar e-bost [email protected] neu Irina Perry, Swyddog Cyfryngau Cymru, Croes Goch Prydain [email protected].

Ar gyfer ymholiadau brys y tu allan i oriau ffoniwch 07702 873999 ar gyfer y Sefydliad Iechyd Meddwl a 07710 391 703 ar gyfer Croes Goch Prydain.

Gwybodaeth am y Sefydliad Iechyd Meddwl

  • Ein gweledigaeth yw iechyd meddwl da i bawb.
  • Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn gweithio er mwyn atal problemau iechyd meddwl.
  • Gyrrwn newid tuag at gymdeithas sy’n iach yn feddyliol i bawb, a chefnogi cymunedau, teuluoedd ac unigolion i fyw bywydau sy’n iachach yn feddyliol gan ganolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf mewn perygl.
  • Y Sefydliad yw cartref Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Gwybodaeth am Groes Goch Prydain

Croes Goch Prydain yw'r darparwr mwyaf o wasanaethau ffoaduriaid yn y DU. Am 150 o flynyddoedd, mae Croes Goch Prydain wedi helpu pobl mewn argyfwng, pwy bynnag ydyn nhw neu ble bynnag y maen nhw. Rydym yn rhan o rwydwaith gwirfoddol byd-eang, yn ymateb i wrthdaro, trychinebau naturiol ac argyfyngau unigol. Rydym yn galluogi pobl agored i niwed yn y DU a thramor i baratoi ar gyfer ac i wrthsefyll argyfyngau yn eu cymunedau eu hunain. A phan fydd yr argyfwng drosodd, rydyn ni'n eu helpu i wella a symud ymlaen â'u bywydau. redcross.org.uk.