Mae ymchwil newydd gan y Sefydliad Iechyd Meddwl yn dangos bod gorbryder yn effeithio ar Gymru gan fod llawer o bobl yn dioddef yn dawel ac yn ei chael yn anodd ymdopi

15th May 2023
Mental Health Awareness Week
Anxiety

Rydym yn yn galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gymryd camau i leihau lefelau gorbryder a diogelu iechyd meddwl y cyhoedd.

60 y cant

o oedolion yng Nghymru wedi profi gorbryder a oedd wedi amharu ar eu bywydau bob dydd yn ystod y pythefnos diwethaf.

36 y cant

o oedolion yng Nghymru sy’n teimlo’n orbryderus yn teimlo’n orbryderus am allu talu’r biliau.

31 y cant

o oedolion yng Nghymru sy’n teimlo’n orbryderus yn dweud nad ydynt yn ymdopi’n dda.

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yng Nghymru yn galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gymryd camau i leihau lefelau gorbryder wrth iddo gyhoeddi ymchwil heddiw sy’n dangos bod chwech o bob deg oedolyn yng Nghymru (60%) wedi profi gorbryder a oedd wedi amharu ar eu bywydau bob dydd yn ystod y pythefnos blaenorol.

Ar ddiwrnod cyntaf Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (15-21 Mai 2023), mae’r elusen y tu ôl i’r ymgyrch yn codi’r pryder ynghylch effaith gorbryder ledled Cymru wrth iddi gyhoeddi Cyfnod Ansicr: Gorbryder yng Nghymru a sut i fynd i’r afael ag ef. Mae’r papur yn amlinellu pa mor gyffredin yw gorbryder ar draws y boblogaeth, y prif ffactorau sbarduno yn dilyn y pandemig a’r argyfwng costau byw, ac argymhellion i lywodraethau leihau lefelau gorbryder a chefnogi iechyd meddwl da. Ymysg yr argymhellion mae galwad am ddatblygu a chyflwyno strategaeth iechyd meddwl 10 mlynedd yng Nghymru sy’n cynnwys ffocws ar atal a gweithredu ar draws holl adrannau’r llywodraeth.

Canfu arolwg o 1000 o oedolion yng Nghymru a gynhaliwyd ar ran y Sefydliad Iechyd Meddwl gan Opinium fod bron i dri chwarter (73%) wedi teimlo’n orbryderus o leiaf weithiau yn ystod y pythefnos blaenorol. Roedd dros chwarter (26%) o’r rheini a oedd yn teimlo gorbryder yn teimlo’n orbryderus i’r graddau ei fod wedi’u hatal rhag gwneud yr hyn y byddent yn hoffi neu angen ei wneud. Roedd mwy nag un o bob pump (23%) yn teimlo’n orbryderus y rhan fwyaf o’r amser neu drwy’r amser.

Er bod gorbryder mor gyffredin, mae stigma a chywilydd yn chwarae rhan yn y ffordd y mae pobl yn delio â gorbryder. Mae dros bedwar oedolyn o bob deg yng Nghymru (45%) sydd â theimladau o orbryder yn ei gadw’n gyfrinach. Mae hyn yn awgrymu, er bod cynnydd wedi bod o ran trafod iechyd meddwl yn fwy agored dros y blynyddoedd diwethaf, nad yw nifer sylweddol o bobl yn gyfforddus yn siarad am eu profiadau eu hunain o hyd.

Yn bryderus, mae un o bob tri pherson (31%) sydd â theimladau o orbryder yn dweud nad ydynt yn ymdopi’n dda â’r teimladau hynny. Mae hyn yn peri pryder oherwydd bod gorbryder cronig (neu hirdymor) yn gysylltiedig â risg uwch o broblemau iechyd corfforol neu iechyd meddwl.

Mae canlyniadau’r arolwg yn ei gwneud yn glir bod straen ariannol yn achosi gorbryder ledled Cymru, gan ddangos nad yw’r gefnogaeth bresennol i bobl sy’n cael trafferthion yn mynd yn ddigon pell. Y rheswm mwyaf cyffredin a nodwyd dros orbryder yn ystod y pythefnos diwethaf oedd gallu fforddio talu biliau, a nodwyd gan fwy na thraean (36%) o’r ymatebwyr, a dywedodd 44 y cant y byddai diogelwch ariannol yn helpu i atal gorbryder.

Mae’r elusen hefyd yn rhyddhau canllawiau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar sut i leihau effaith gorbryder

Dywedodd Dr Shari McDaid, Pennaeth Polisi ar gyfer y gwledydd datganoledig yn y Sefydliad Iechyd Meddwl:

“Ar draws Cymru, mae pobl yn profi lefelau o orbryder sy’n eu hatal rhag byw eu bywydau, gyda llawer yn peidio â siarad amdano ac yn cael trafferth ymdopi. Mae modd ac mae’n rhaid gwneud mwy i ddiogelu ein hiechyd meddwl. Un o brif elfennau ein Hwythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yw annog pobl i rannu eu profiadau o orbryder a gwella dealltwriaeth o’r camau y gallwn eu cymryd. Fodd bynnag, mae maint y problemau yn gofyn am newid sy’n mynd y tu hwnt i gamau gweithredu unigol.

“Ni allwn ni drin ein ffordd allan o argyfwng iechyd meddwl; mae arnom angen gweithredu sy’n mynd i’r afael ag achosion sylfaenol iechyd meddwl gwael gan gynnwys tlodi, straen ariannol ac anghydraddoldeb. Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â’i haddewid i gyhoeddi strategaeth iechyd meddwl drawsadrannol ar gyfer y 10 mlynedd nesaf eleni, gyda chamau cadarn i leihau anghydraddoldebau iechyd meddwl.”

Cyfnod Ansicr: Gorbryder yng Nghymru a sut i fynd i’r afael ag ef

Yn y papur a gyhoeddwyd heddiw, mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi a chyflawni cynllun hirdymor i atal salwch meddwl. Dylai’r cynllun hwn gynnwys camau gweithredu ac atebolrwydd ar draws adrannau’r llywodraeth. Y rheswm am hynny yw bod pob agwedd ar ein cymdeithas, gan gynnwys gwaith, addysg a thai, yn effeithio ar ein hiechyd meddwl.

Mae’r elusen yn galw am weithredu brys gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i liniaru pwysau’r cynnydd mewn costau byw fel rhan o’r cynlluniau trawslywodraethol hyn. Rhaid i hyn gynnwys sicrhau bod budd-daliadau nawdd cymdeithasol yn cynnwys hanfodion bywyd, fel nad yw pobl yn cael eu gorfodi i beidio â chael prydau bwyd neu beidio â chynhesu eu cartref, a rhaglenni lleihau dyledion.

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn gobeithio y gall ei Ymgyrch Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl roi cyfle i bobl ddweud sut mae gorbryder yn effeithio arnyn nhw, rhannu eu profiadau, cael awgrymiadau a chyngor ar sut i reoli teimladau o orbryder, a chael gwybod pa gymorth pellach sydd ar gael.

We are the home of Mental Health Awareness Week

Learn more about the week, how to get involved and download our report.
Learn more about Mental Health Awareness Week
Mental Health Awareness Week - 15 to 21 May 2023

Diwedd

Nodiadau i olygyddion

I gael rhagor o wybodaeth a cheisiadau am gyfweliad, cysylltwch â [email protected] .

Ynghylch yr Arolwg

Cafodd yr arolwg o 1000 o oedolion 18 oed a hŷn yng Nghymru ei gynnal gan Opinium rhwng 24 Mawrth a 3 Ebrill 2023. Mae’r ffigurau wedi’u pwysoli i gynrychioli’r wlad yn genedlaethol.

Gwybodaeth am Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Gwybodaeth am y Sefydliad Iechyd Meddwl

  • Y Sefydliad Iechyd Meddwl yw cartref Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.
  • Ein gweledigaeth yw iechyd meddwl da i bawb.
  • Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn gweithio i atal problemau iechyd meddwl.
  • Rydym yn sbarduno newid tuag at gymdeithas sy’n iach yn feddyliol i bawb, ac yn cefnogi cymunedau, teuluoedd ac unigolion i fyw bywydau iach yn feddyliol gan ganolbwyntio’n benodol ar y rheini sydd fwyaf mewn perygl.
  • Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi ymrwymo i hyrwyddo cymuned wrth-hiliol a chynhwysol lle gallwn ni i gyd fod yn ni ein hunain.
  • Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn dibynnu ar roddion gwirfoddol i ddarparu cyngor ar sail tystiolaeth ac i wneud gwaith hanfodol i atal iechyd meddwl gwael.
Was this content useful?