Chwaraeon ac Iechyd Meddwl

Mae chwaraeon yn ffordd wych o liniaru’r niwed y gall profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ei achosi wrth i berson ifanc ddatblygu a dod yn oedolyn. Gall hefyd fod yn ffactor amddiffynnol ac adeiladu gwytnwch 1. Yn y Sefydliad Iechyd Meddwl, mae gennym dipyn o fentrau chwaraeon ac iechyd meddwl. Un o’r rhain yw ‘Head in the Game’. 

Rydym yn gweithio am ddwy flynedd fel ‘Partneriaeth Ddysgu’ gyda Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd (CCFF) i’w cefnogi gyda gwerthuso’r prosiect, gweithredu llesiant ac ymarfer sy’n wybodus am drawma. 

Mae’r prosiect ‘Head in the Game’ yn adeiladu ar y blynyddoedd o brofiad sydd gan CCFF eisoes o weithio gyda phlant a phobl ifanc sydd mewn perygl o ddatblygu problemau iechyd meddwl neu ymhél â thrais ieuenctid. Rhaglen atgyfeirio yn unig yw hi ac mae’n darparu mentora i blant a phobl ifanc (8-18 oed) sy’n wynebu heriau gyda’u llesiant ac sydd angen ymyrraeth a chymorth cynnar. 

Mae ‘Head in the Game’ yn cynnig deuddeg sesiwn 1:1 gyda’r nod o wella llesiant trwy raglenni pwrpasol sy’n canolbwyntio ar y person ifanc. Mae'r rhaglen hefyd yn caniatáu iddynt gael mynediad at weithgareddau sydd o ddiddordeb iddynt, gan gyfrannu at ddilyniant cadarnhaol a gwelliannau sy'n gweddu i amgylchiadau unigryw'r plentyn. Er enghraifft, (ond heb fod yn gyfyngedig i) ymrestru mewn addysg, cyflogaeth, hyfforddiant, neu weithgareddau cymunedol. Mae’r pynciau craidd a drafodir yn y sesiynau mentora 1:1 yn cynnwys strategaethau ymdopi, perthnasoedd rhyngbersonol iach, sgiliau cyfathrebu ac ymwybyddiaeth gadarnhaol o lesiant.

Cardiff City FC’s Foundation (CCFCF) programme

This programme works with young people to offer opportunities in sport, education and skill based learning, helping young people access positive activities of interest to them, while attempting to influence positive behaviour change.
Explore the programme
Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy, cysylltwch â Heather Lewis - [email protected]
Was this content useful?