Prosiect Perthyn

Pleser yw cael cyflwyno’r adroddiad hwn. Mae ‘Perthyn’ yn ffordd arloesol o weithio er mwyn cefnogi lles emosiynol ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae’n rhyfeddol sut y gall ychydig bach o gyllid ddangos rhywbeth mor bwerus.

Fe ddechreuodd y daith tuag at y prosiect hwn yn 2017, lle bu cyfarfod sgwrs . rhai oedd yn gweithio gyda rhai a oedd yn gweithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches ynghylch eu hiechyd meddwl yn sbardun i feddwl am ddull newydd o weithio. Roedd angen i’r dull hwn fod ag empathi, naratif a pharch yn graidd iddo wrth i ni gerdded ochr yn ochr . menywod a chlywed eu straeon am bontio i fywyd Prydeinig a’r effaith gafodd y cynnwrf hwn ar eu hemosiynau. Roedd yn bwysig symud oddi wrth drin teithiau ffoaduriaid a cheiswyr lloches fel rhywbeth annormal gan eu troi yn fater meddygol, yn aml gyda’r dybiaeth bod problem iechyd meddwl.

Prosiect un flwyddyn oedd Perthyn gyda’r brif nod o gynyddu capasiti’r rhai a oedd yn gweithio gyda lles ffoaduriaid a cheiswyr lloches trwy hyfforddi arweinwyr cymheiriaid. Dewisodd naw menyw o Gasnewydd ymuno .’r prosiect dros gyfnod o flwyddyn, gan ddysgu sut i ddod yn arweinwyr cymheiriaid. Yn ystod y flwyddyn, llwyddodd yr arweinwyr cymheiriaid hyn i ymgysylltu. 43 o’u cyd ffoaduriaid neu geiswyr lloches mewn tri grŵp. Roedd y grwpiau hyn yn cynnwys pobl o bob cwr o’r byd a oedd yn siarad nifer o ieithoedd gwahanol. Cafodd Perthyn ei ariannu gan y ‘Gronfa Treth Tamponau’ trwy Mind a chafodd ei chynnal mewn partneriaeth . Chroes Goch Prydain a’u rhaglen helaeth ar gyfer menywod yng Nghasnewydd.

Roedd yr arweinwyr cymheiriaid yn teimlo bod Perthyn yn cynnig gofod ar gyfer ‘noddfa’. Fe wnaethant ddatblygu synnwyr o ‘berthyn’ trwy gyfarfod a siarad ynghylch pethau nad oedd ganddynt iaith i siarad amdanynt cyn hynny, neu faterion a oedd yn dabŵ yn eu gwledydd. Roeddent yn teimlo eu bodwedi tyfu o ran eu datblygiad personol trwy gymryd r.l arweinydd cymheiriaid.

Y gwahaniaeth gyda’r prosiect hwn yw na chymrwyd grŵp o bobl a’u hyfforddi dros ychydig ddyddiau i ddarparu cefnogaeth iechyd meddwl i’w cymheiriaid. Nid oedd yn gwrs rhagnodol o wyth wythnos ar gyfer dysgu ynghylch symptomau afiechyd meddwl. Nid oedd yn dysgu cynghorion am sut i wella iechyd meddwl. Nid oedd yn ceisio datrys problemau. Mewn gwirionedd ni chafodd y geiriau ‘iechyd meddwl’ eu crybwyll mewn unrhyw sesiwn grŵp. Yn hytrach, fe fodelodd ffordd o weithio a ddangosodd iddynt sut i arwain eu cymheiriaid eu hunain gan wneud y prosiect yn gynaliadwy. Fel y rhan fwyaf ohonom, wrth i’r grwpiau barhau tu hwnt i fywyd y prosiect, maent wedi addasu i fod ar-lein yn ystod cyfnod COVID-19.