Cefnogi cymunedau ffermio yn ystod cyfnodau o ansicrwydd

Cefnogi cymunedau ffermio yn ystod cyfnodau o ansicrwydd: Fframwaith gweithredu i gefnogi iechyd meddwl a lles ffermwyr a’u teuluoedd.

Rhagair

Ers cenedlaethau lawer, mae ffermwyr a’u teuluoedd wedi wynebu heriau, gan ymateb i’r rhain drwy dynnu ar eu cryfderau eu hunain a chefnogaeth o bob cwr o Gymru. Fodd bynnag, nid yw’r angen i ddiogelu hefyd rhag effaith niweidiol bosibl yr heriau a’r ansicrwydd ar iechyd a lles yn cael ei gydnabod.

Wrth i’r DU symud tuag at adael yr Undeb Ewropeaidd, daw ansicrwydd sylweddol yn ei sgil i unigolion a sectorau. Mae effaith bosibl Brexit ar y sector ffermio yng Nghymru yn arbennig wedi cael ei amlygu, ac mae’n amserol i ni ddeall yn well beth yw’r ffyrdd gorau o gynorthwyo’r gymuned ffermio i ymdopi â chyfnodau digynsail o ansicrwydd.

Mae’r fframwaith gweithredu hwn yn tynnu ar wersi o enghreifftiau cenedlaethol a rhyngwladol o raglenni sy’n cynorthwyo teuluoedd sy’n ffermio a chymunedau ffermio, a chafodd ei lywio gan waith ymgysylltu rhagorol a chyfraniadau gwerthfawr y sefydliadau niferus sy’n gysylltiedig â’r sector amaethyddiaeth yng Nghymru. Mae’r canfyddiadau’n amlygu pwysigrwydd atal yr hyn sy’n achosi straen a phryder ymhlith teuluoedd sy’n ffermio, gan gynnwys; hyfywedd a phwysau ariannol, anawsterau wrth gynllunio olyniaeth, diffyg seilwaith digidol a diwylliant ffermio sy’n gallu bod yn gefnogol ond hefyd, ar adegau, sy’n rhwystr i geisio cyngor a chymorth gan eraill. Mae’r atebion yn cynnwys ffermwyr yn cyfrannu at y gwaith o gydgynhyrchu gweledigaeth ar gyfer dyfodol cynaliadwy ffermio yng Nghymru, a rhoi camau gweithredu allweddol ar waith i ddiogelu a hybu iechyd meddwl a lles ar draws cymunedau sy’n ffermio, gan gynnwys cynyddu ymwybyddiaeth o effaith ansicrwydd ar iechyd, a manteision modelau cymorth gan gymheiriaid.

O ystyried y cyfraniad pwysig y gall ein teuluoedd sy’n ffermio a’n cymunedau gwledig ei wneud at Lesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru, mae cefnogi iechyd a lles ffermwyr a’u teuluoedd yn hollbwysig. Bydd y fframwaith hwn yn helpu i lywio camau gweithredu er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy i ffermio yng Nghymru ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Sian Bolton

Cyfarwyddwr Gwybodaeth dros y Cyfnod Pontio

Iechyd Cyhoeddus CymruDarllen yr adroddiad llawn