ኮሮና ቫይረስን ርክባትካ ምምዕባልን

ምስቶም ኣብ ገዛና ዝቕመጡ ሰባት፣ ስድራቤት ወይ ውን   እንስ ሳታት ዘቤት ብሓደ ብዙሕ ጊዜ ነሕፍል ንህሉ ንኸውን። ንቡር ርክብ ተሪፉ ጥቡቕ ርብክ ምህላው ማለት ጽቡቕ ዝኾነ ሕብረት ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ፣ ስለዚ 

ጊዜ ሃብ - ምስ ኣዕሩኽትኻን ስድራቤትካን ተሕልፎ ጊዜ ፍለ 

 • ተረኸበሎም - ነቶም ኣብ ህይወትካ ዘለዉ ሰባት ተገደሰሎም ፣ ብቴለፎን፣ ብስራሕ ወይ ብኻልሎት ድሌታትካ ኣይትተሓዝ 
 • ጽን ኢልካ ስምዓዮም - ነቲ ዝብሉኻ ጽን ኢልካ ስማዕ, ተረዲእካ ድማ ኣብታ እዋን እቲኣ ኣብቲ ዘድልዮም ነገር ኣተኩር 
 • ከምትስማዕ ግበር - ብቅንዕና ስምዒትካ ግለጽ፣ ካልኦት ክሰምዑኻን ክድግፉኻን ከኣ ኣፍቅድ። 
 • ጥዕና ዝጎደሎ ርክባት ኣለሊ - ጎዳኢ ርክባት ዘይሕጉሳት ክገብሩና ይኽእሉ እዮም። ነዚ ምልላይ ንቅድሚት ክንስጉም ከምኡውን መፍትሒ ክንረኽበሎም ይሕግዘና። 

ንርክባትና ክንከላኸለሎም ከምኡውን ንዝለዓሉና ሽግር ርክባት ክንወጾም ዘኽእለና ተወሳኺ መገዲ ምንዳይ የድልየና እዩ።. 

ምስ ርክባትካ ትራኸበሉ ጊዜ 

 • ዝተፈላለዩ መገድታት ምርኻብ ክትጥቀም ፈትን - ቴለፎን፣ ኮምፕዩተር ወይ ደብዳበ ተጠቀም። ምሕዝነታዊ ዝኾነን ትፈልጦን ድምጺ ምስማዕ  ከምኡ’ውን ካብ ትግደሰሎም ሰባት ዝመጸ መልእኽቲ ምንባብ ምስ ሰባት ናይ ምርኻብ ስምዒት ክፈጥረልካ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ብፍላይ በይንና ንቕመጥ እንተዄናን ኣእምሮኣዊ ጥዕናና ኣገዳሲ እዩ።. 
 • ቴክኖሎጂ ንምጥቃም ዝፈርሁ ሰባት እንተደኣ ሃልዮም ሓግዞም - ብቪድዮ ምድውዋል ንኹላትና ብርእስኻ ናይ ዘይምትእምማን ስምዒት ይፈጥረልና እዩ ግና ገጽ ትፈልጦን ትፈትዎን ሰብ ምር ኣይ ንክልቴኻ ምስ ሰብ ትራኸብ ከምዘለኻ ኮይኑ ከም ዝስምዓካ ይገብር እዩ።  
 • ንካልኦት ድጋፍ ሃብ - ንድኹማት ንምድጋፍ ኣብ ዝግበር ዞባዊ ጻዕርታት ምስታፍ ንኹላትና ዝጠቅም እዩ።  

ገለ ርግጽነት ትፈጥረሉ ጊዜ 

 • ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣየናይ ክፋል መንን መኣስን ከምዝጥቀመሉ ተረዳድኡ - ንኣብነት ቀትሪ መኣስ ክንሰርሕ ከምዘለናን መኣስ ከኣ ቆንዑት ክንኣሊ ከምዝግብኣና።. 
 • ነቲ ዘለካ ቦታ ብግቡእ ተጠቀመሉ – ኣብ መዓልቲ ትገብሮ ነገራት መደብ ኣውጽኣሉ፣ ነቲ ዘሎ ቦታ ብሓባር ወይ ድማ በብታራ ምጥቃም፣ ናይ ካልኦት ድሌታት ኣብ ግምት ምእታው ከምኡ’ውን ነገራት ቁሩብ ፍልይ ብዝበለ መገዲ ምግባር።. 
 • ስራሕ ናይ ገዛ ተማቒልካ ምስራሕ – ከም ምህጻብ፣ ምጽራይ፣ ኣስቤዛ ምግባር ዝኣመሰለ ስራሕ. ናብራና ኣብ ዝግሕምጠሉ ጊዜ፣ ስሩዕ መዓልታዊ ናይ ስራሕ ልምምድ ምህላው ነገራት ኣብትሕቲ ቁጽጽርና ኮይኖም ከምዘለዉ ክስምዓና ይገብር። 

ጽን ትብለሉን ትዛረበሉን ጊዜ 

 • ኩሉ መዓልቲ ንምዝርራብ ጊዜ ፍለ - ነፍስወከፍ ኣባላት ስድራቤት ከመይ ከምዘለዉ ዝገልጹሉ ጊዜ መዓስ ከምዝኾነ ተሰማምዑ - ንኣብነት ብርቱዕ ኮይኑ ዝረኸብናዮ ነገራት ከምኡ’ውን በታ መዓልቲ ነመስግነሉ ነገራት።. 
 • ከይፈረድካ ጽን ንምባልን ሓሳብካ ንምግላጽን ዕድል ሃብ - እንታይ ክብሉኒ’ዮም ከይበልካ ሓሳባትካ ምግላጽ ከህድኣናን ከቀራርበናን ይኽእል እዩ። ኩላትና ካብ ካልእ ጊዜ ፍልይ ብዝበለ መገዲ ብቐሊሉ ናይ ምጭናቕን ናይ ምንጽርጻርን ስምዒት ክስምዓና ከምዝኽእል ዘክር። 

እዚ ኹሉ ክሓልፍ እዩ ንግዚኡ ግና ሓሳባትና ክንገልጽ፣ ጽን ክንብል ክንትሓላለ ከምኡ’ውን ንሕብረትናን ነቲ ንመጻኢ ክንርእዮ ንምነዮ ነገር ክንሰርሓሉን ከነደልድሎን ይግባእ። 

ምስ ካልኦት ኣብ ዘለካ ዝምድና ትሽገር እንትደኣ ሃሊኻ ናብ መስመር ዝምድና ናይ ስፓርክ (SPARK) ኣብ ዝስዕብ ቁጽሪ ደውል 0808 802 2088 

This translation was funded by Foundation Scotland and the National Emergencies Trust and distributed by the Scottish Refugee Council.