ኣብ እዋን ኮሮናቫይረስ ንዝኾነ ሰብ ናይ ሰናይ ተግባር ምርኣይ

ሓደ ኣብ ምሉእ ዓለም ንርእዮ ዘሎና ተርእዮ ኣብዚ ጽንኩር እዋን ሰናይ ተግባር ሰዓሪ ኮይኑ ከምዘሎ እዩ። ኣብ ዓዲ ጥልያን ጎረባብቲ ኣብ ኣኣፍደገ ገዛውቶም ኮይኖም ብሓንሳብ ክደርፉ/ክዝምሩ፡ ካልኦት ድማ ንኣረጋውያንን ንጽጉማትን ንምሕጋዝ ኣስቤዛ ብምግባር፣ ከይጽምዎም ቴሌፎን ደዊልካ ብምዕላል በብጉጅለ ይነጥፉ ኣለው (setting up groups to offer support to the elderly or vulnerable)። ሰባት ብቪድዮ እናተረኣኣዩ ብሓባር ፊልም ይርእዩ ከምዘለዉ ሰሚዕና ኣሎና፣ ከምኡ’ውን ብናይ ቪድዮ ቻት እናሳዕስዑ ተቐዲሖም ኣብ ምሉእ ዓለም ይዝርግሕዎ ኣለዉ። 

ኣብዚ ዘፍርህ ኩነታት፡ ምትሕቑቛፍ፣ ምድግጋፍን ተስፋን ከምዘሎ ተረዲእና ኣሎና

ብተወሳኺ ንኻልኦት ሰባት ምሕጋዝ ንኣእምሮኣዊ ጥዕናኻ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ንጸቕጢ ናይ ምክልኻልን ስምዒታዊ ውሕስነትካ ናይ ምምሕያሽን ተኽእሎታት ኣለዎ። ብሓጺሩ ሰናይ ምግባር ንዓኻ ጸቡቕ እዩ (doing good does you good.)  

ሰናይ ኣብ ምግባር ንጠፍ 

 • ንነዊሕ ጊዜ ዘይረኸብካዮ ዓርኪ እንተልዩካ ደውለሉ  
 • ንኣባላት ስድራቤትካ ክንደይ ከምትፈትዎምን ከምተድንቖምን ንገሮም 
 • ነቲ ምሳኻ ዝቕመጥ ሰብ ሻሂ ኣፍሊሕካ ሃቦ 
 • ምስትፈልጦ ሰብ ብቪድዮ እናዕለልኩም ሻሂ ናይ ምስታይ ጊዜ ፍለዩ 
 • ስራሕ ገዛ ብምስራሕ ተሓጋገዝ 
 • ምስ ዓርክኻ ብቪድዮ ተደዋዊልካ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ፊልም ርኣዩ።  
 • ንሓደ ሰብ ክንድምንታይ ከምትሕበነሉ ንገሮ 
 • ንገለ ትፈልጦ ሰብ ብምንታይ ከምተመስግኖ ንገሮ 
 • ተሸጊሩ ከምዘሎ ትፈልጦ ዓርኪ እንተልዩካ ናይ ምትብባዕ መልእኽቲ ስደደሉ 
 • ንገለ ትፈልጦ ሰብ ዝኾነ መስሓቕ ነገር ብምስዳድ ኣስሕቆ  
 • ንገለ ትፈልጦ ሰብ ስእሊ ተፈታዊ እንስሳ ስደደሉ 
 • ንዓርክኻ ቀስቃሲ ጥቕሲ ስደደሉ 
 • ንዓርክኻ መሳጢ ዝኾነ ጽሑፍ ስደደሉ  
 • ንነዊሕ ጊዜ ዘይርኣኻዮ ሰብ እንተልዩ ብቴሌፎን ከተዕልሉ ቁጸሮ 
 • ምስ ፍቱው እንስሳኻ ተጻወት 
 • ኣብ ጽምዋ ወይ ኣብ ውሸባ ንዘሎ ዓርክኻ፣ ኣባል ስድራቤትካ፣ ወይ ድማ ጎሮቤትካ ደውለሉ 
 • ንገበርቲ ሰናይ ገንዘብ ለግስ 
 • ኣቕልብ – ንመሳርሕትኻ ደዊልካ ነዚ ለውጥታት ከመይ ከምዝረኸቦ ሕተቶ 
 • መሳርሕትኻ ብግቡእ ንዝሰርሖ ገለ ስራሕ ኣመስግኖ 
 • ምስ መሳርሕትኻ ብቪድዮ ናይ ምሳሕ ጊዜ ግበሩ 
 • ንገለ ትፈልጦ ሰብ፡ ነቲ ቀስቃሲ ዝኾነ ዛንታ ሰባት ኣብ ምሉዕ ዓለም ንኻልኦት ይገብርዎ ዘለዉ ግብረሰናይ ስደደሉ 
 • ንፉድባንክ (foodbanks) መግቢ ሃብ 
 • ናይ ጊታር፣ ምስዕሳዕ ወይ ድማ ካልእ ዝኾነ ፍሉይ ክእለት እንተልዩካ ንዓርክኻ ብቪድዮ መሃሮ። 
 • ንጽጉማት ጎሮቤትካ ሓግዞም 
 • ንገለ ሰብ ምግቢ ናይ ምውሳድ ሓገዝ ግበረሉ 

ተወሳኺ ዕድላት ግብረሰናይ ንምድህሳስ ን Volunteer Scotland ተወከሶም። 

This translation was funded by Foundation Scotland and the National Emergencies Trust and distributed by the Scottish Refugee Council.