ሻቕሎት ፋይናንስ፣ መንበሪ ቤት፣ ከምኡውን ስራሕ ዘይምህላው ኣብ ጊዜ ኮሮና ቫይረስ

ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ከሎኻ ጊዜኻ ጉዳይ ገንዘብ ንምግባር ተጠቀመሉ

ናይ ገዛኻ ባጀት መርምሮ፥ ኣብ ገዛ ምውዓል ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።  ናይ መጓዓዝያን ናይ ምስ ኣዕሩኽትኻ ጊዜ ምሕላፍን ወጻኢታት ብዘይምህላዉ ገንዘብካ ካብ ምጥፋእ ከምዝድሓነ ዘክር። ባጀት ክትገብር ከለኻ ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዎ።  

ከመይ ዓይነት ሓገዝ ከትቅበል መሰል ከምዘለካ ፍለጥ 

መንግስቲ ንህዝቢ ንምድጋፍ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ። ብዛዕባ’ዚ ሕቶ እንተለካ ን Money Talk Team ካብቲ ኣብ ስኮትላንድ ዝርከብ Citizens Advice ኔትወርክ ረኺብካ ተወከሶም።  

እንታይ ዓይነት ረብሓ ክትቅበል መሰል ከምዘለካ ክሕብሩኻ እዮም። ብተወሳኺ ገንዘብካ ብኸመይ ንነዊሕ ከካይደካ ከምዝኽእል ምኽሪ ክህቡኻ እዮም። በዚ ዝስዕብ ቴለፎን ደዊልካ ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ 0800 085 7145  

ከም Money Advice Scotland ካብ ዝኣመሰሉ ወሃብቲ ኣገልግሎት’ውን ሓገዝን ምኽርን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።  

ምስ ሰባት ምርኻብ ቀጽል ከምኡ’ውን ንነፍስኻ ተኸናኸና 

ኩሉ ኣብ ውሽጥኻ ኣይትሓዞ - እንተኽኢልካ ምስ ስድራኻ ወይ’ውን ምስ ኣዕሩኽትኻ ተዛረብ. 

ድቃስካ፣ ኣመጋግባኻ፣ ከምኡ’ውን ካልእ መሰረታዊ ድሌታትካ ብግቡእ ተኸታተል - ብዙሕ መስተ ካብ ምስታይ ተኣደብ፣ ሽጋራ ተትክኽ እንተደኣ ኴንካ ድማ ከተቋርጾ ፈትን - እዚ ንገንዘብካ ካብ ምጥፋእ የድሕኖ ከምኡ’ውን ብሕማም ኮሮና ቫይረስ እንተተታሒዝካ እቲ ሕማም ከየግድዓካ ይሕግዝ እዩ።  

ኣብ ሕብረተሰብካ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎታት ከምዘሎ ኣስተብህል 

ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ደገፍ ክህቡ ዝኽእሉ ሕብረተሰብኣዊ ኣገልግሎታት ኣለዉ፣ ኣብ ከባቢኻ ንዝርከቡ ኣማኸርቲ ተወከሶም። ቆልዑ እንተደኣ ሃልዮምኻ ኣብ ቤት ትምርቶም ድማ ከይከፈሉ ክምገቡ ዝኽእሉ እንተደኣ ኮይኖም ናብኡ ውሰዶም ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ነዚ ኣገልግሎት ብኸመይ ክትረኽቦ ከምትኽእል ክሕብረካ እዩ።  

ኣባል ማሕበር ሰራሕተኛታት (trade union) እንተደኣ ኴንካ ወይ እቲ ዘለኻዮ ጨንፈር: ናይ ረድኤት ወይ ናይ ሓገዝ መርበብ ከምዘለዎ ኣረጋግጽ።  

ካብ ዘጠፋፍኡ ሰባት ተጠንቀቕ ከምኡ’ውን ንስኻ ከይሓተትካዮም ውልቃዊ ወይ ፊናንሳዊ ሓበሬታ (ብቴክስት፣ ብቴለፎን ወይ ብኢሜይል) ክትቦም ንዝሓቱኻ መልሲ ኣይትሃብ። 

ስራሕ ዘይምህላው ወይ ጊዝያዊ ምቁራጽ 

ስራሕ ኣቋሪጽካ እንተደኣ ሃሊኻ ምስ መሳርሕትኻ ምርኻብ ቀጽል - ጠለብ መሊሱ ክውስኽ እዩ: መጻኢ ድማ ክህልወካ እዩ። ተገሊልካ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ትውዕል እንተደኣ ሃሊኻ: ከምዚ ዓይነት ርክባት ክትቅጽል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።  

ኣካላትካ ዘድክም ስራሕ ምስራሕ ተለማሚዱ እንተደኣ ኮይኑ: ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣይተቋርጽ - ምኽንያቱ ሃንደበታዊ ምቁራጽ: ኩነተ-ኣእምሮኻ ብቐሊሉ ከምዝውቃዕ ይገብሮ እዩ። 

እቲ ትሰርሖ ስራሕ ናይ ግሊ እንተኾይኑ፣ ናይ ቅድም ርክባትካ ዓቅቦም - ወይ’ውን ኣብ ባይቶ ንግዲ (business forum) ምስ ካልኦት ናይ ምርኻብ ዕድል ከምዘሎ ርአ። ውሕስነት ዘይብሉ ጊዜ ኢና ንነብር ዘሎና ግና መንፋዕትኻ ኣብ ቀረባ እዋን ተደላዪ ክኸውን እዩ። 

መንፋዕትኻ ናብ ካልእ መዳያት ከመይ ክሰጋገር ከምዝኽእል ሕሰብ ፡ ክትሕግዝ ትደልይን ትኽእልን እንተደኣ ኴንካ፡ ንግዚኡ ካልእ ነገር ክትገብር ጽናሕ። 

 መንበሪ ቤት 

ኣብዚ ውሕስነት ዘይብሉ ፡ ኣብ ገዛ ክንጸንሕ ኣብ ዝተሓተትናሉ እዋን፣ ድኹም ኣመሓድራ መንበሪ ቤት ወይ ሞርጌጅ ናይ ምኽፋል ወይ ድማ ክራይ ናይ ምኽፋል ሽግር ኣጸቢቑ ክገድድ ይኽእል እዩ። 

ሞርጌጅ ትኸፍል እንተደኣ ኴንካ ከምኡውን ኣታዊኻ ነክዩ እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ነቲ ዘለቅሓካ ትካል ንግዚኡ ምኽፋል ከተቋርጽ ኣዘራርቦ። 

ተኻራዪ እንተደኣ ኴንካ፡ ናብ Shelter ወይ ኣብ Scotland ናብ Citizens Advice ብምኻድ መሰልካ ፍለጥ ብድሕሪኡ ነቲ ዘካረየካ ኣዘራርቦ ።  

This translation was funded by Foundation Scotland and the National Emergencies Trust and distributed by the Scottish Refugee Council.