Cymryd Cwsg o Ddifrif: Cwsg a'n Hiechyd Meddwl

Ers i ni ddechrau gweithio ar yr adroddiad hwn, mae pandemig y coronafeirws wedi newid ein bywydau. Mae newidiadau mawr wedi dod i ran ein gwaith, ysgol, trefn ddyddiol, a'r ffordd yr ydym yn rhyngweithio gyda'n cyfeillion, teulu, a systemau cefnogaeth. 

Mae'r agweddau hyn ar ein bywydau yn hanfodol i'n hiechyd meddwl, ac wrth i ni amlinellu'r adroddiad hwn, i'n cwsg hefyd. Yn hwyr ym mis Ebrill 2020, mis i mewn i'r cyfnod clo, cynaliasom arolwg gyda 4,246 o oedolion 18+ oed yn y DU fel rhan o'r drydedd agwedd ar astudiaeth y Sefydliad Iechyd Meddwl Coronafeirws: Iechyd Meddwl yn y Pandemig1. Dywedodd mwy na chwarter (26%) o oedolion y DU bod y coronafeirws wedi effeithio'n negyddol ar ba mor dda y gwnaethant gysgu yn y bythefnos flaenorola.

Er bod cwsg gwael yn fwy cyffredin i nifer ohonom erbyn hyn,nid yw effaith argyfwng COVID-19 ar gwsg wedi'i dosbarthu'n gyfartal. Gall mamau i blant ifanc nad ydynt yn gallu cael cymorth neu ofal plant, y rheiny sy'n byw mewn cartrefi gyda mynediad prin at yr awyr agored neu olau naturiol, pobl sy'n mynd drwy anawsterau ariannol, a gweithwyr allweddol fod mewn risg uwch o golli cwsg.3,4
 
Felly, mae talu sylw at bwysigrwydd sylfaenol cwsg i'n hiechyd meddwl yn bwysicach nag erioed.

Crynodeb Gweithredol

Mae cwsg yn hanfodol i bob agwedd ar ein bywydau, ond eto cwsg yw un o'r pethau cyntaf yr ydym yn ei gyfaddawdu pan rydym yn profi cyfnod prysur neu lethol. Yn aml nid yw ein bywydau a'n trefn ddyddiol, ysgolion, gweithleoedd ac amgylchedd yn y cartref neu'r gymuned wedi'u strwythuro mewn ffyrdd sy'n gwerthfawrogi a blaenoriaethu pwysigrwydd cwsg da.
 
Nid yn unig mae cwsg yn agwedd allweddol ar ein hiechyd corfforol, ond ein hiechyd meddwl hefyd. Fis Mawrth 2020, comisiynodd y Sefydliad Iechyd Meddwl ddau arolwg yn seiliedig ar gwsg ac iechyd meddwl gan YouGov: un gyda 4,437 o oedolion 18+b oed y DU ac un arall gyda 2,412 o bobl ifanc y DU rhwng 13-19 oed.c Yn ein harolygon ni, cytunodd bron i hanner (48%) o oedolion a dau draean o bobl ifanc (66%) bod cysgu'n wael yn cael effaith negyddol ar eu hiechyd meddwl. 
 
Dylai gwell ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cwsg, a gweithredu'n systemig ar gwsg, fod yn flaenoriaeth. Gall cymryd cwsg o ddifrif a deall y nifer o ffyrdd mae cwsg yn rhyngweithio â'n bywydau ein helpu ni i fanteisio ar ei botensial fel ffordd rymus o hyrwyddo a diogelu iechyd meddwl iach i bawb. Mae ein hadolygiad o'r ymchwil sydd eisoes yn bodoli, yn ogystal ag arolygon barn newydd, yn pwysleisio'r rôl bwysig mae cwsg yn ei chwarae yng nghyd-destun:
 
  • Problemau iechyd meddwl: Gall problemau cwsg fod yn symptom problemau iechyd meddwl a chyfrannu atynt. Gall triniaeth ar gyfer problemau cwsg helpu i wella iechyd meddwl. Mae peth tystiolaeth bod trin problemau cwsg yn gallu lleihau symptomau o iselder yn y boblogaeth gyffredinol, gan awgrymu y gall fod yn llwybr gofal iechyd meddwl ataliol. 
  • Teuluol: Mae rhieni (yn enwedig mamau) i blant ifanc yn profi newidiadau sylweddol i ansawdd cwsg a faint o gwsg maent yn ei gael a gall hynny effeithio ar iechyd meddwl rhieni a chyfrannu at straen ymhlith teuluoedd. Gall trefn amser gwely helpu i ddatblygu arferion cysgu da ymhlith plant o oedran ifanc. 
  • Ysgol: Gall trefn pobl ifanc, gan gynnwys amserlenni ysgol, effeithio ar faint o gwsg a gânt, sydd â goblygiadau i'w hiechyd meddwl. Gellir defnyddio rhaglenni addysg cwsg yn yr ysgol i wella gwybodaeth myfyrwyr ynglŷn â phwysigrwydd cwsg a sut i ddatblygu arferion cysgu iach. 
  • Gweithleoedd: Mae nodweddion gweithle yn effeithio ar ein cwsg a'n hiechyd meddwl. Yn ein harolwg, dywedodd 37% o oedolion sy'n gweithio bod eu gwaith (er enghraifft, llwyth gwaith, problemau gyda chydweithwyr a phryderon am sicrwydd swydd) yn lleihau'r rheolaeth sydd ganddynt dros eu cwsg. Dylai cyflogwyr sicrhau eu bod yn cefnogi cwsg da ac iechyd meddwl iach yn y gwaith drwy hyrwyddo dewis sifftiau, cynnig rhaglenni cwsg iach i staff, hyrwyddo cydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd ac ymgynghori gydag arbenigwyr a chynrychiolwyr gweithwyr i ddatblygu amserlenni gwaith hyblyg.
  • Anghydraddoldebau cymdeithasol: Mae anghydraddoldebau yn ansawdd ein cwsg a faint o gwsg yr ydym yn ei gael ac mae'r rheiny yn gysylltiedig â'n hamgylchedd, hil/ethnigrwydd, statws economaidd-gymdeithasol, sefydlogrwydd ariannol, a phrofiadau o drawma. Yn ein harolwg, adroddodd chwarter (25%) o oedolion y DU bod poeni am faterion ariannol, gan gynnwys biliau, wedi effeithio yn negyddol ar eu cwsg yn y mis diwethaf. O blith y rhai anghyflogedig, adroddodd fwy na chwarter (27%) eu bod wedi cael meddyliau a theimladau hunanladdol yn sgil diffyg cwsg.

Rydym yn argymell:

Llywodraethau ledled y DU i ymgorffori cwsg (gan gynnwys atal a thrin problemau cwsg) yn eu strategaethau iechyd meddwl a llesiant - mae cwsg yn hanfodol i iechyd meddwl a chorfforol da.   
 
Rhaid i Gynghorau Ymchwil y DU weithio gyda phartneriaid y DU i ariannu ymchwil i ddatblygu dealltwriaeth well o rôl cwsg fel penderfynydd iechyd a llesiant, a mynd i'r afael yn uniongyrchol â chwsg gwael fel agwedd ganolog ar iechyd meddwl.
 
Er y gellir gwneud newidiadau ar lefel gymdeithasol i gydnabod a blaenoriaethu cwsg yn well, mae pethau y gall pob un ohonom ddechrau gweithio arnynt heddiw, fel unigolion, i gefnogi ein cwsg a'n hiechyd meddwl ein hunain. Rhannodd yr Athro Colin Espie, Athro Meddyginiaeth Gwsg ym Mhrifysgol Rhydychen, bum egwyddor am iechyd cwsg da gyda'r Sefydliad Iechyd Meddwl, sef y dylem:
 
Werthfawrogi ein cwsg fel rhywbeth sy'n hanfodol i'n bywydau, a chymryd cwsg o ddifrif
Blaenoriaethu ein cwsg drwy roi cwsg yn gyntaf wrth wneud penderfyniadau ynghylch beth yr hoffem ei wneud
Personoleiddio ein cwsg drwy ddod o hyd i'r 'ffenestr gwsg' sy'n gweithio orau i ni
Ymddiried bod cwsg yn broses naturiol a bydd ein cwsg yn datblygu patrwm da ei hun
Gwarchod ein cwsg drwy osgoi neu atal pethau a all amharu arno.