Hwylusydd Grŵp - Standing Together Cymru

Newid meddyliau, newid bywydau

Ein gweledigaeth yw byd lle mae gan bawb iechyd meddwl da.

Ein cenhadaeth yw helpu pobl i ddeall, diogelu a chynnal eu hiechyd meddwl.

Mae atal wrth wraidd yr hyn a wnawn, gan mai’r ffordd orau i ddelio ag argyfwng yw ei atal rhag digwydd yn y lle cyntaf. Rydym yn llywio ac yn dylanwadu ar ddatblygiad polisi iechyd meddwl seiliedig ar dystiolaeth ar lefel llywodraeth leol a chenedlaethol. Rydym yn helpu pobl i gyrchu gwybodaeth am y camau y gallant eu cymryd i leihau eu risgiau o ran iechyd meddwl a chynyddu eu gwytnwch.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o weithio gyda phobl hŷn sydd efallai’n unig, gyda phroblemau iechyd meddwl, neu broblemau gyda’r cof megis dementia, mewn ffordd sy’n grymuso, cyd-gynhyrchu a chefnogol. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau hwyluso grŵp ardderchog, dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i hunangymorth, cymorth gan gymheiriaid, cyd-gynhyrchu, a'r gallu i weithio yn unol â gwerthoedd craidd y Sefydliad. Bydd y swydd wedi’i lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ac yn rhan o'n rhaglen waith ar iechyd meddwl nes ymlaen mewn bywyd.

Os hoffech wybod mwy am y swydd, gallwch gysylltu â Katie Bellaris - Rheolwr Prosiect a Hwylusydd Arweiniol trwy e-bostio: [email protected]

Job description

Prif ddiben y swydd

 • Gweithio fel Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned ar brosiect tair blynedd a fydd yn darparu grwpiau hunangymorth i bobl hŷn sy'n dioddef o: broblemau iechyd meddwl, cam cynnar dementia, anableddau / anawsterau dysgu ac unigrwydd sylweddol, sy'n byw mewn tai gwarchod a thai gofal ychwanegol ar draws De Ddwyrain Cymru.

 • Cynnal cysylltiadau effeithiol rhwng y prosiect, y Sefydliad, a phartneriaid y prosiect i sicrhau gweithio corfforaethol a gweithio mewn partneriaeth effeithiol.

Prif dasgau a chyfrifoldebau:

Gweithredol

 • Gweithio gyda'r Rheolwr a'r Hwylusydd Arweiniol a staff eraill sy'n ymwneud â chynllunio a hwyluso grwpiau hunangymorth ar gyfer tenantiaid sy'n byw mewn tai gwarchod a thai gofal ychwanegol.

 • Cyfrannu at hyfforddi staff y cynlluniau tai

 • Cysylltu’n agos â'r Rheolwr a'r Hwylusydd Arweiniol a staff Tai sy'n gweithio yn y cynlluniau sy'n rhan o'r prosiect, i adnabod cyfranogwyr grŵp addas trwy asesu lefelau unigrwydd, y potensial i oresgyn rhwystrau ac ati.

 • Bod yn rhan o recriwtio cyfranogwyr ar gyfer y grwpiau hunangymorth.

 • Hwyluso rhedeg 4 carfan o grwpiau ar draws cyfnod y prosiect, cyfanswm o 30 o grwpiau rhwng y tîm mewn gwahanol leoliadau ledled De Ddwyrain Cymru.

 • Cadw cofnod o’r materion allweddol a drafodir ym mhob grŵp, unrhyw ddigwyddiadau arwyddocaol sy'n digwydd, ac unrhyw adborth cadarnhaol neu negyddol gan y grŵp, a thrafod y rhain gyda'r Rheolwr a'r Hwylusydd Arweiniol.

 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd y grŵp Rheoli Prosiectau a mynd i gyfarfodydd y Fforwm Hwyluswyr.

 • Cefnogi'r Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned wrth recriwtio gwirfoddolwyr addas o'r grwpiau ac mewn mannau eraill a all gymryd cyfrifoldeb am redeg grwpiau unigol unwaith y bydd y Sefydliad wedi tynnu'n ôl.

 • Sicrhau cyfrinachedd ym mhob mater sy'n ymwneud â chyfranogwyr y grwpiau yn unol â pholisïau a deddfwriaeth sefydliadol.

 • Cadw i fyny â gwybodaeth a thystiolaeth newydd am strategaethau hunangymorth a strategaethau ymdopi effeithiol ar gyfer pobl hŷn, a rhannu hyn gyda chyfranogwyr y grŵp, fel sy'n briodol.

 • Cymryd rhan a rhannu gwybodaeth am y prosiect gyda'r Grŵp Cynghori.

Cyffredinol

 • Hyrwyddo a chefnogi cyflawniad nodau a gwerthoedd corfforaethol y Sefydliad Iechyd Meddwl.

 • Gweithredu fel llysgennad cadarnhaol ar gyfer y Sefydliad Iechyd Meddwl ar bob cyfle.

 • Cynnal safon uchel o onestrwydd mewn materion proffesiynol, personél ac ariannol, gan gynnal cysylltiadau da â chydweithwyr a phartneriaid allanol a gweithredu yn unol â chod ymddygiad y Sefydliad, polisïau diogelu a pholisïau sefydliadol perthnasol eraill.

 • Cynnal a hyrwyddo ymrwymiad y Sefydliad i gydraddoldeb ac amrywiaeth a gwerth profiad byw.

 • Os ydych chi'n gweithio wrth ddesg (h.y. gyda mynediad at linell ffôn, neu’n monitro mewnflwch neu gyfrif cyfryngau cymdeithasol), efallai y byddwch yn dod i gysylltiad â phobl mewn trallod dros y ffôn neu ar y cyfryngau cymdeithasol a byddwch yn cael cynnig hyfforddiant ar gyfer hynny.

 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n rhesymol ofynnol.

Nid yw'r swydd-ddisgrifiad hwn yn gytundebol a bydd yn gallu newid dros amser.

Person specification

Mae’r meini prawf canlynol wedi cael eu marcio gyda H am hanfodol neu D am ddymunol

Sgiliau a Gallu

 • Sgiliau hwyluso grŵp ardderchog (H)

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig (H)

 • Y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm (E)

 • Y gallu i weithio ar y cyd â phobl hŷn ag anableddau, gan gynnwys problemau iechyd meddwl neu ddementia, gofalwyr teulu a staff/gwasanaethau eraill sy'n gysylltiedig â'u cefnogi (H)

 • Y gallu i deithio ar draws De Ddwyrain Cymru (H) a gyda Thrwydded yrru lawn (D)

 • Y gallu i ddatblygu, llywio a chynnal cysylltiadau, partneriaethau a rhwydweithiau proffesiynol (D)

 • Y gallu i weithio'n hyblyg ar y prosiect i ofalu am grwpiau pan fydd hwyluswyr eraill ar Wyliau Blynyddol (D)

 • Y gallu i siarad Cymraeg (D)

Profiad

 • Profiad perthnasol o hwyluso grŵp (H)

 • Profiad perthnasol o weithio gyda phobl hŷn ag anableddau, materion iechyd meddwl, dementia a phobl sy’n profi unigrwydd sylweddol (H)

 •  Profiad o redeg grwpiau hunangymorth (D)

Gwybodaeth

 • Dealltwriaeth o, a diddordeb mewn materion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl pobl hŷn a dementia. (H

 • Dealltwriaeth o amrywiaeth a chyfle cyfartal. (H)

 • Dealltwriaeth o ddulliau hunangymorth a grymuso mewn iechyd meddwl (H)

 • Dealltwriaeth o faterion diogelu (H)

 • Dealltwriaeth o dai gwarchod a thai gofal ychwanegol (D)

 • Dealltwriaeth o ddulliau gwerthuso prosiect (D)

Gofynion ar gyfer pob swydd yn y Sefydliad

 • Parodrwydd i weithio'n hyblyg i ddiwallu anghenion rhesymol y sefydliad

 • Ymrwymiad i weithio yn unol â gwerthoedd y sefydliad

 • Yn barod i weithio oriau anghymdeithasol ar adegau

 • Hunangynhaliol wrth ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu

 • Y gallu i reoli llwyth gwaith llawn ac amrywiol

Y galluoedd sydd eu hangen i weithio yn y Sefydliad Iechyd Meddwl

Rydym yn disgwyl i’r holl weithwyr fedru defnyddio’r galluoedd hyn i lefel uchel yn eu swydd.  Yn ystod y broses recriwtio, mewn cyfweliadau, byddwn yn edrych am dystiolaeth o’r galluoedd hyn.

 • Arbenigedd, gwybodaeth a dadansoddiad.

 • Cyfathrebu, dylanwadu a hyrwyddo

 • Cysylltiadau a gweithio mewn partneriaeth.

 • Canolbwyntio ar wasanaeth.

 • Ymwybodol o fusnes.

 • Meddwl a gwneud penderfyniadau mewn modd strategol.

 • Arweinyddiaeth.

 • Parodrwydd i ymgyfaddasu a chyfrifoldeb personol.

 • Arloesol a chreadigol.

 • Wedi ymrwymo i ddatblygiad personol.

Equal opportunities information

As an equal opportunities employer, we encourage applications from all sections of the community, whatever your background.

We value each and every person in our team and are very good at working with people. Our workforce is made up of talented individuals from all sections of the community and we are committed to providing a working environment that encourages, and is supportive of, workers with mental health problems. We therefore welcome applications from anyone with personal experience of mental distress or learning disabilities, and positively encourage people with experience of using mental health services to apply.

We believe the way in which we effectively work together will enable our charity to fulfil its mission.

This commitment to equality and diversity means that we benefit from the widest range of experience and talent, and are fully representative of the world in which we live. We aim to create a working environment in which everyone is treated in a non-discriminatory manner.

Recruitment agencies may be employed as appropriate. We ensure that all such agencies operate an equal opportunities policy comparable to that used by us.

Benefits of working for us

The Mental Health Foundation is a great place to work and offers generous benefits.

All our members of staff are entitled to the following benefits. Please note that some of the benefits are available after a qualifying probation period.

Pension

We consider it important to encourage people to save for their retirement and therefore we provide staff (after successful completion of a probation period) with a 10% pension contribution paid into an Age on Personal Pension. Contributions can be invested in a variety of funds according to your investment preference, or alternatively a default fund is available. Staff will also receive death in service life cover at four times salary.

Annual leave

Staff receive 25 days annual leave plus bank holidays.

Maternity/parental leave

Enhanced maternity/parenthood leave entitlements are in place, including extended maternity leave and benefits. Available after a qualifying period.

Flexible working/work life balance

The right to request flexible working is available to all employees. There are a number of different flexible working arrangements available throughout the organisation, which can be arranged by mutual consent.

Child Care Vouchers

This is a flexible way to meet the costs of your childcare. Part of your salary can be given up or ‘sacrificed’ in exchange for Childcare Vouchers. Within specified limits, these vouchers are non-taxable and exempt from National Insurance contributions and therefore present a saving for employees who receive them as part of their total employment package. The Childcare Vouchers received are then exchanged, in whole or part, for the approved and registered childcare services you use.

Sickness/absence

We are required to make statutory sickness payments (SSP) where staff qualify. We also have our own sick pay scheme, including full pay for a period subject to certain conditions.

Employee Assistance Service

At times staff members may face and need help with a variety of issues throughout their lives. As part of our commitment to staff members we provide a 24/7 independent and confidential counselling and information telephone service, free of charge. Support is available on a range of issues including legal, financial, emotional, health issues and work-related concerns.

Season ticket loan

Interest free loans are available to purchase season tickets for the journey between home and work.

Cycle to Work Scheme

The Cycle to Work scheme is a UK Government tax exemption initiative introduced in the Finance Act 1999 to promote healthier journeys to work and to reduce environmental pollution. It allows employers to loan cycles and cyclists' safety equipment to employees as a tax-free benefit.

Through the scheme, employees will be able to purchase a bike of a value of up to £1,111, repaid over 18 months through deductions from your gross monthly salary. The loan will be interest free and the benefit will be offered after successful completion of the probationary period.