پرورش روابط و ویروس کرونا

شاید بیش از آنکه معمولأ عادت داریم، با افرادی که همخانه ما هستند، وقت صرف میکنیم، چه اعضای خانواده، همخانه و یا حتی حیوانات اهلی باشند.  وقتی تماس و معاشرت تان با افراد قطع میشود و ناچارأ باید با همخانه هایتان تماس بیشتر و نزدیک تر داشته باشید، حفظ روابط خوب بسیار مهم است، بنا بر این:  

  • وقت کنار بگذارید – برای تماس با دوستان و فامیل وقت بگذارید 
  • حضور داشته باشید – به افرادی که در زندگیتان هستند، توجه کنید و اجازه ندهید تلفن، کار و سایر کارها حواستان را پرت کند 
  • واقعأ گوش بدهید – به چیزهایی که دیگران میگویند، گفته هایشان را درک کنید و بر خواسته هایشان در آن زمان فکر کنید 
  • اجازه بدهید دیگران به شما گوش بدهند – با صداقت احساس خود را در میان بگذارید و اجازه بدهید دیگران به درد و دل شما گوش بدهند و از شما حمایت کنند. 
  • روابط ناسالم را بشناسید – روابط مضر موجب ناراحتی ما میباشند.  وقتی این مسئله را میپذیرید به شما کمک میکند به جلو پیش بروید و راه حل پیدا کنید

همچنین بسیار بجاست اگر بمنظور حفظ روابط دوستی سعی کنیم با یافتن راههای دیگر، با بعضی مشکلاتی که در این روابط ایجاد شده، مقابله کنیم.  

این زمانی است برای در ارتباط بودن با یکدیگر

  • به توافق برسید که چه کسی کدام قسمت منزل را استفاده میکند و در چه زمان – مثلأ در طول روز، وقتی میبایست کار کنیم و یا مراقب بچه ها باشیم. 
  • از مکانی که دارید حد اکثر استفاده را ببرید – برنامه روزتان را تنظیم کنید، مکان ها را با دیگران سهیم شوید و یا به نوبت از مکان استفاده کنید، متوجه احتیاجات سایرین باشید و سعی کنید کارها را با کمی تفاوت انجام دهید. 
  • کارهای نظافت خانه را با هم سهیم گردید – مثلأ شستن ظروف، نظافت و خرید غذا.  وقتی رویۀ عادی روزانه داریم به ما کمک میکند بیشتر کنترل در دست ما باشد، در زمانیکه خیلی از کنترل زندگی خود را از دست داده ایم. 

یک زمانی است برای ادامه صحبت و گوش دادن 

  • هر روز وقتی برای صحبت کردن ایجاد کنید – زمانیکه با توافق همخانه هایتان میتوانید احساسات خود را بیان کنید – مثلأ، در آن روز، چه موردی برای ما بسیار مشکل بوده و از چه چیزهایی سپاسگزاریم.   
  • وقتی را کنار بگذارید تا بدون هیچ قضاوتی نظرات تان را با یکدیگر در میان میگذارید – وقتی احساسات خود را بدون ترس از انتقاد و سرزنش با دیگران در میان میگذارید، میتواند ما را آرامتر سازد و بهمدیگر نزدیکتر کند.  بخاطر داشته باشید که همۀ ما احتمالأ دچار اضطراب و استرس شده و زودرنج تر از معمول هستیم. 

این دوران میگذرد، اما در انتها میبایست با یکدیگر صحبت کنیم، به یکدیگر گوش بدهیم و بر پایه آنچه ما را با همدیگر متصل نموده، سعی کنیم آینده ای را که خواهان آن میباشیم را برپا کنیم.  

اگر روابط نزدیک شما با مشکل روبرو شده است، با مؤسسۀ اسپارک یا جرقه SPARK که خط امداد برای ساختن روابط است با شماره تلفن 0808 802 2088  تماس حاصل کنید.

This translation was funded by Foundation Scotland and the National Emergencies Trust and distributed by the Scottish Refugee Council.