Diwrnod Iechyd Meddwl Y Byd: Y Sefydliad Iechyd Meddwl yn cyhoeddi rhaglen £2 filiwn I gefnogi’r bobl a effeithiwyd waethaf gan y pandemig

Heddiw mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn cyhoeddi Rhaglen Ymateb Covid gwerth £2 filiwn a fydd yn cefnogi pobl y cafodd eu hiechyd meddwl ei daro galetaf gan y pandemig, yn ôl ei astudiaeth barhaus.

Mae’r grwpiau hyn yn cynnwys oedolion sy’n byw gyda chyflyrau iechyd tymor hir, rhieni sengl, pobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl sy’n ffoaduriaid.

  • Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn galw ar Lywodraeth y DU i fuddsoddi mwy mewn iechyd cyhoeddus yn yr Adolygiad o Wariant sydd ar ddod, er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl o ganlyniad i’r pandemig
  • Mae ymchwil sylfaen yn dangos sut mae argyfwng yn parhau i gael effeithiau anghyfartal ar iechyd meddwl

Mae'r Sefydliad yn ymrwymo £1 miliwn i'r rhaglen, gyda'r £1 miliwn arall yn cael ei ddarparu gan bartneriaid allweddol gan gynnwys y Monday Charitable Trust, Cynghrair Iechyd a Gofal Cymdeithasol yr Alban, Llywodraeth Cymru, MumsAid, The Motherhood Group, Single Parents Wellbeing a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yng ngogledd Cymru.

Cyhoeddir y rhaglen newydd i gyd-fynd â Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (10 Hydref 2021), sydd â'r thema eleni o Iechyd Meddwl mewn Byd Anghyfartal.

Mae astudiaeth barhaus y Sefydliad Iechyd Meddwl o'r pandemig, yn awgrymu bod rhai grwpiau wedi cael amser mwy heriol yn emosiynol yn ystod Covid.

Dywedodd Jenny Burns, Cyfarwyddwr Cyswllt Cymru yn y Sefydliad Iechyd Meddwl: “Ymhlith y bobl sy'n ei chael hi fwyaf anodd mae'r rhai a oedd eisoes yn wynebu heriau sylweddol. Mae hyn yn cynnwys pobl â chyflyrau iechyd tymor hir, neu sy'n wynebu gwahaniaethu neu a allai fod yn magu plant ar eu pennau eu hunain.

“Ers dechrau’r pandemig, mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi olrhain ei effaith ar iechyd meddwl pobl. Nawr, rydym yn lansio rhaglen gwerth £2 filiwn i weithio gyda phartneriaid er mwyn helpu rhai o'r bobl sydd wedi cael eu taro galetaf.

“Rydyn ni'n gwneud ein rhan ond rydyn ni angen i'r llywodraeth wneud eu gwaith nhw. Rhaid i agenda ‘codi’r gwastad’ llywodraeth y DU gynnwys buddsoddi mewn iechyd cyhoeddus - sydd wedi’i dorri’n gyson ers 2015/16 - er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl.

“Rydym yn annog yr Adolygiad o Wariant a Chyllideb yr hydref sydd ar ddod i atal dyfnhau’r anghydraddoldebau presennol, trwy gadw’r codiad o £20 yr wythnos i Gredyd Cynhwysol ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i strategaeth atal trawslywodraethol newydd, sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldebau yng Nghymru. “

Nod Rhaglen Ymateb Covid yw ychwanegu gwerth at waith iechyd meddwl sy’n bodoli eisoes, trwy weithio ochr yn ochr â phartneriaid dethol. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddi arweinwyr cymheiriaid, sesiynau grŵp, cyngor unigol a chwnsela. Yn ogystal â buddion i'r unigolion sy'n cymryd rhan, bydd y partneriaid cyflenwi yn ennill y capasiti i gynnig gwell cefnogaeth iechyd meddwl i'r bobl maen nhw'n gweithio gyda nhw.

Mae prosiectau’r Rhaglen Ymateb Covid ledled y DU yn cynnwys:

Covid Hir, Cymru: Nod y prosiect Covid Hir yw dod â gobaith, gwella llesiant a lleihau arwahanrwydd cymdeithasol mewn unigolion sy'n byw gyda Covid Hir. Bydd y prosiect cymorth cymheiriaid dwy flynedd yn helpu pobl sydd eisoes wedi mynychu'r Rhaglen Cleifion Arbenigol chwe wythnos, a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yng ngogledd Cymru, ac yna bydd yn adeiladu ar y gefnogaeth honno dros gyfnod hir er mwyn arfogi pobl i hunanreoli eu cyflwr yn effeithiol, gan ddefnyddio cefnogwyr cymheiriaid hyfforddedig o blith pobl eraill sy'n profi effeithiau Covid Hir. Dewiswyd y prosiect hwn fel esiampl o gynllun Comisiwn Bevan.

Young Mums Connect, Lloegr: Rhaglen tair blynedd yn Nottingham a Greenwich yw Young Mums Connect, sy'n adeiladu ar waith blaenorol i gefnogi mamau ifanc bregus a'u plant. Cyflwynir y rhaglen hon mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Nottingham, MumsAid a The Motherhood Group. Mae Young Mums Connect yn cynnig cefnogaeth cymheiriaid er mwyn gwella iechyd meddwl, gan ddod â mamau ifanc a'u babanod ynghyd mewn gweithgareddau creadigol wythnosol a thrafodaethau grŵp. Mae’r gweithgareddau wythnosol yn darparu gwybodaeth am iechyd meddwl, magu plant a chyngor i helpu mamau ifanc fagu hyder er mwyn delio â’u dyfodol. Ochr yn ochr â chefnogaeth cymheiriaid, bydd Young Mums Connect yn darparu cyfleoedd dysgu i dimau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Lloegr, gan gynyddu eu gallu i ymateb i anghenion a phrofiadau unigryw mamau ifanc, bregus.

Living Well: Emotional Support Matters, Yr Alban: Yn yr Alban, mae’r Sefydliad yn partneru gyda Chynghrair Iechyd a Gofal Cymdeithasol yr Alban ar gyfer y prosiect ‘Living Well: Emotional Support Matters’. Bydd yn galluogi wyth elusen sy'n gweithio gyda phobl sy'n byw gyda chyflyrau iechyd tymor hir i ddarparu cymorth iechyd meddwl. (Chest Heart & Stroke Scotland, SISG, Braveheart, Versus Arthritis, Diabetes Scotland, Waverley Care, Clan Cancer Support ac MS Mid Argyll.)

Cysylltu’n Greadigol: Llesiant Rhieni Sengl, Cymru: Mae Cysylltu’n Greadigol yn cynnig lle diogel i rieni sengl a'u plant trwy annog creadigrwydd a rhianta cadarnhaol a thrwy adeiladu rhwydwaith cymorth cymheiriaid. Wrth wneud hyn, rydym yn gobeithio gwella iechyd meddwl a llesiant rhieni sengl, er mwyn gwella eu cysylltiadau cymdeithasol a chryfhau'r perthnasoedd rhwng rhieni a'u plant. Yn y pen draw, nod y prosiect yw hyrwyddo llesiant, hyrwyddo bondio rhieni/plant da ac adeiladu gwytnwch emosiynol pobl, a fydd yn cael effaith gadarnhaol tymor hir ar fywydau'r teuluoedd dan sylw.

Diwedd

Nodiadau ar gyfer golygyddion

Monday Charitable Trust: Trwy ei grantiau, mae'r elusen yn cefnogi'n bennaf: hosbisau; pobl ifanc - trwy ddarparu sgiliau bywyd a/neu'n gwella symudedd cymdeithasol; iechyd meddwl; aelodau neu gyn-aelodau o'r lluoedd arfog; pobl yn trawsnewid o gysgu allan.

Y Sefydliad Iechyd Meddwl: Ein gweledigaeth yw iechyd meddwl da i bawb. Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn gweithio i atal problemau iechyd meddwl. Rydym yn creu newid tuag at gymdeithas sy'n feddyliol iach i bawb, a chefnogi cymunedau, teuluoedd ac unigolion i fyw bywydau iach yn feddyliol, gyda ffocws penodol ar y rhai sydd fwyaf mewn perygl. Am wybodaeth bellach ewch i www.mentalhealth.org.uk

I gael mwy o wybodaeth neu i wneud cais am gyfweliad cysylltwch â: [email protected]

Ar gyfer ymholiadau brys y tu allan i oriau ffoniwch 07702 87399