Sut i ofalu am eich iechyd meddwl gydag ansicrwydd Omicron

Adolygwyd y dudalen ar: 16 Rhagfyr 2021

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn rhan o'r ymateb iechyd meddwl cenedlaethol yn ystod yr achosion o coronafeirws. Caiff cyngor y llywodraeth ar gyfer ein cadw’n ddiogel ei adolygu’n barhaus a bydd yn wahanol yn dibynnu ar ble’r ydych yn byw: mwy o wybodaeth a gwybodaeth gyfredol yma.

Rydyn ni gyda chi bob cam o’r ffordd

Ar ôl byw mewn pandemig cyhyd, efallai eich bod chi'n teimlo wedi diffygio’n llwyr, yn flinedig ac wedi cael llond bol. Efallai y bydd ansicrwydd ychwanegol Omicron yn cynyddu eich teimladau o bryder a straen. Cofiwch nad ydych chi ar eich pen eich hun, a bod yr ansicrwydd ar hyn o bryd yn anodd i lawer o bobl. Ond gyda'n gilydd fe allwn ac fe fyddwn yn llwyddo i ddod drwy hyn.
 
Rydyn ni am i chi wybod ein bod ni’n deall, bod ots gennym a’n bod ni gyda chi bob cam o’r ffordd. Dyna pam y gwnaethom greu’r hyb cyngor coronafeirws ac iechyd meddwl. Mae ar gael i chi a’ch iechyd meddwl 24/7.

Beth alla’i ei wneud i ymdopi â'r ansicrwydd ynghylch cymdeithasu?

Ar hyn o bryd dywedir wrthym am ‘feddwl yn ofalus a oes angen i ni gymdeithasu’ cyn i ni wneud y penderfyniad i wneud hynny a chawn ein cynghori i ‘dorri lawr ar gymdeithasu’ yn y cyfnod cyn y Nadolig. Gall yr amwysedd hwn fod yn achosi cynnydd mewn pryder a straen i chi.
 
Ar hyn o bryd, mae'n dal i fod yn fater o ddewis, ond gwyddom y gall y canllaw hwn newid ar fyr rybudd. Gallai fod yn syniad da gwneud trefniadau amgen neu baratoi cynlluniau wrth gefn. Gall cael cynllun wrth gefn eich helpu chi i ymdopi â newidiadau munud olaf yng nghanllawiau’r pandemig.
 
Os yw cynlluniau cymdeithasol yn cael eu canslo, ceisiwch gynnal cysylltiadau cymdeithasol gan ddefnyddio ffyrdd amgen, fel galwadau ffôn, galwadau fideo, neges destun, nodiadau llais neu ysgrifennu llythyrau.
 
Rydym hefyd yn gwybod bod teimladau o unigrwydd ac arwahanrwydd wedi bod yn effeithio ar lawer o bobl trwy gydol y pandemig ac y gallai'r datblygiadau diweddaraf waethygu hyn. Os yw hyn yn effeithio arnoch chi, darllenwch ein cyngor ar ymdopi ag unigrwydd ac arwahanrwydd yn ystod y pandemig.

Mae cymaint o gyngor sy'n groes i'w gilydd ar hyn o bryd - sut ydw i'n gwybod at ba un i wrando? 

Gall sïon a dyfalu fwydo gorbryder. Gall cael gafael ar wybodaeth o ansawdd da am y coronafeirws eich helpu i deimlo fod gennych fwy o reolaeth. 
 
Dilynwch gyngor y Llywodraeth ar sut i edrych ar ôl eich hun ac eraill. Bydd y cyngor hwn yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw. Edrychwch ar ein cyngor ar dudalen y pedair gwlad am y wybodaeth ddiweddaraf.
 
Er bod llawer iawn o ansicrwydd, mae yna nifer o bethau y gallwn ni i gyd eu gwneud i leihau'r risg o haint (masgiau, hylendid, pellter cymdeithasol, awyru, brechu) a chefnogi ein hiechyd meddwl ein hunain a'n gilydd (ymarfer corff , cwsg da, cysylltiadau cymdeithasol, ac ati).
 
I gael mwy o gyngor ar ffyrdd o ddod o hyd i gydbwysedd rhwng cadw i fyny â'r canllawiau diweddaraf a chael seibiant rhag dod i gysylltiad â newyddion negyddol darllenwch ein cynghorion coronafeirws ac iechyd meddwl.

Mae dychwelyd i weithio gartref yn effeithio ar fy iechyd meddwl, beth ddylwn i wneud?

Bydd rhai pobl yn siomedig neu’n rhwystredig o ganlyniad i’r newid yn y cyngor ynghylch mynd i mewn i’r gwaith, ac efallai y bydd yn rhyddhad i eraill.
 
Os ydych chi'n darganfod bod y canllawiau diweddaraf ar weithio gartref yn effeithio ar eich iechyd meddwl, yna ceisiwch siarad â'ch rheolwr llinell neu AD. Gofynnwch iddyn nhw beth sydd ganddyn nhw ar waith i'ch helpu chi i ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod yr amser anodd hwn.
 
Mae angen i sefydliadau barhau i fod yn ymwybodol o effeithiau ansicrwydd a gweithio gartref ar iechyd meddwl eu staff a dylent barhau i sicrhau bod cefnogaeth briodol ar gael.
 

Sut mae ymdopi â'r newyddion am Omicron yn cyrraedd mor agos at y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd?

Rydyn ni’n gwybod bod y gaeaf bob amser yn gyfnod anodd i iechyd meddwl llawer o bobl am nifer o resymau a bydd hyn yn debygol o waethygu yn sgil datblygiadau diweddaraf pandemig COVID-19.
 
Os yw'r ansicrwydd cynyddol ynghylch Omicron yn gwneud cyfnod yr ŵyl yn arbennig o anodd i chi eleni, yna archwiliwch yr hyb cyngor am y Nadolig ac iechyd meddwl a’r blog Blwyddyn Newydd. Fe welwch gyngor ac awgrymiadau sy'n llawn cynhesrwydd, ymdeimlad o gymuned a gofal.
 
Mae yna bethau rydyn ni'n gwybod sy'n gallu helpu ein hiechyd meddwl ac mae hi mor bwysig ag erioed ein bod ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i edrych ar ôl ein hunain a'n gilydd.

Rydym wedi creu ystod o gyngor ar ystod o bynciau - i chi

Rydym yn gwybod bod iechyd meddwl yn brofiad unigol ac y bydd y newyddion ynghylch yr amrywiolyn diweddaraf yn effeithio'n wahanol ar bobl. Dyma pam rydyn ni wedi creu cyngor ar ystod o bynciau.
 
 
Archwiliwch ein hyb cyngor i ddod o hyd i'r gefnogaeth sy'n addas ar gyfer eich anghenion.

Cefnogaeth bellach

Os ydych chi am ddatblygu cynllun wedi'i bersonoli ar gyfer cefnogi eich iechyd meddwl gallwch ymweld â gwefan Every Mind Matters, a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â'r Sefydliad Iechyd Meddwl.
 
Os oes arnoch angen siarad yn gyfrinachol gallwch ffonio’r Samariaid ar 116 123 ar unrhyw adeg. Mae gennym hefyd adnodd ar sut i gael help ar gyfer eich iechyd meddwl.