Dads and football project

 

Y Sefydliad Iechyd Meddwl a’r Sefydliad Tadolaeth yn cynhyrchu’r canllaw ‘Dod yn Dad’ i gefnogi tadau newydd

Ychydig iawn o gymorth sydd ar gael i dadau newydd wrth iddynt wynebu’r heriau a ddaw yn sgil bod yn dad yn ôl adroddiad y prosiect Tadau a Phêl-droed, a gyhoeddir heddiw (Dydd Gwener 19 Tachwedd) i nodi Diwrnod Rhyngwladol Dynion.

Crëwyd Tadau a Phêl-droed, prosiect 2 flynedd a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Wellcome, mewn partneriaeth â Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a Chanolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl Prifysgol Caerdydd, er mwyn cefnogi tadau newydd mewn ymateb i’r ddarpariaeth annigonol sydd ar gael ar hyn o bryd.

I ddechrau, daethpwyd â'r tadau at ei gilydd trwy eu cariad at y gêm brydferth ac i chwarae pêl-droed 5 bob ochr - ond bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r gemau pêl-droed oherwydd y pandemig a chawsant eu disodli'n gyflym gan sesiynau cymorth cymheiriaid ar-lein. Ymunodd tadau a chwaraewyr o Ddinas Caerdydd, gan gynnwys Will Vaulks (a oedd yn ddarpar dad ar y pryd), â'r grwpiau i drafod sut roedd y newid bywyd wedi effeithio arnyn nhw. Ymgynghorwyd hefyd â 91 o dadau ynghylch eu barn trwy arolwg ar-lein.

I ddechrau, daethpwyd â'r tadau at ei gilydd trwy eu cariad at y gêm brydferth ac i chwarae pêl-droed 5 bob ochr - ond bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r gemau pêl-droed oherwydd y pandemig a chawsant eu disodli'n gyflym gan sesiynau cymorth cymheiriaid ar-lein. Ymunodd tadau a chwaraewyr o Ddinas Caerdydd, gan gynnwys Will Vaulks (a oedd yn ddarpar dad ar y pryd), â'r grwpiau i drafod sut roedd y newid bywyd wedi effeithio arnyn nhw. Ymgynghorwyd hefyd â 91 o dadau ynghylch eu barn trwy arolwg ar-lein.

Dywedodd Will: “Dysgais lawer o fy ymwneud â’r prosiect. Roedd yn bleser siarad gyda’r rhai a gymerodd ran am eu profiadau fel tadau, roedd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer fy mharatoadau.”

Er bod llawer o wybodaeth am y newidiadau a brofir gan Famau mewn perthynas â beichiogrwydd a genedigaeth o safbwynt iechyd meddwl a chorfforol, mae llawer llai o wybodaeth am yr effaith ar dadau a sut maen nhw’n ymdopi.

Beth oedd y Tadau’n ei feddwl o’r prosiect

Roedd recriwtio’n anodd. Gwnaethom ddefnyddio pob dull oedd ar gael i ni. Fodd bynnag, roedd gennym aelodau angerddol a oedd yn dal i droi i fyny’n rheolaidd ar ôl iddynt ddechrau. Roedd y dynion yn aml yn siarad am faint roeddent yn mwynhau bod yn rhan o’r ‘prosiect Tadau a Phêl-droed’ a sut roedd y grwpiau cymorth cymheiriaid wedi eu helpu. Yn ystod y pêl-droed 5 bob ochr nododd sawl un bod ymarfer corff hefyd wedi eu helpu i leddfu tyndra a phryderon a’u bod yn gwerthfawrogi’r cyfeillgarwch a ddatblygodd gyda’r bonws o fuddion ffitrwydd. Roeddent hefyd yn cyfeirio at y tawelwch meddwl o fynychu grŵp ar gyfer dynion yn unig a’u bod yn gwybod y byddai eu barnau a’u profiadau yn cael eu cymryd o ddifrif:

“Wn i ddim amdanoch chi, ond i mi mae dod yma wedi gwneud i mi sylweddoli ‘o, nid fi yw’r unig un sy’n meddwl hynny’ ac ‘mae hynny’n mynd drwy fy meddwl i hefyd’ ac mae clywed hynny’n eich cysuro, ac, fel dywedais, rydw i wedi dod yn fy mlaen yn dda iawn drwy’r grŵp hwn.” “Mae’n gathartig p’un a ydych chi’n dod i siarad neu ddim ond eistedd a gwrando. Mae’n eithaf braf ei wneud.”

Roedd y dynion yn gwerthfawrogi dod at ei gilydd a mwynhau’r cyfeillgarwch a gafwyd yn y sesiynau cymorth cymheiriaid,

dywedodd un o’r tadau: “O leiaf maen nhw’n gwybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain. Yn y grŵp yma mae 10 o bobl wahanol, ond mae wedi bod yn braf clywed gan bawb gyda gwahanol broblemau a safbwyntiau.”

Fel gyda’r rhan fwyaf o brosiectau, bu’n rhaid i ‘Tadau a Phêl-droed’ addasu i’r heriau a gododd yn sgil y cyfnod clo. Yn anffodus iawn roedd hyn yn golygu rhoi’r gorau i chwarae pêl-droed ond, yn hytrach, defnyddio pêl-droed yn aml fel pwnc trafod, ffordd o dorri’r garw ac fel sail ymgysylltu ar ddechrau sesiynau Zoom ar-lein. Rydym yn gobeithio bod yr adroddiad prosiect hwn yn ychwanegu at neu yn cychwyn sgwrs ynghylch pwysigrwydd gweithwyr iechyd proffesiynol yn cynnwys a chefnogi mwy ar dadau yn ystod y cyfnod amenedigol.