Creating Connections

Creating Connections

Beth yw Creu Cysylltiadau a phwy sy'n ei helpu?

Rydym yn gweithio gyda'r elusen Gingerbread y rhieni sengl ' i ddwyn ynghyd dros 200 o rieni sengl ar gyfer cyrsiau hunanreoli yng Nghasnewydd a Chaerdydd .

Mae ymchwil yn dangos yn gyson bod mynychder uwch o afiechyd meddwl ymhlith rhieni sengl o'i gymharu â cwpl rieni. Mamau sengl hefyd wedi cael eu dangos i fod tua tair gwaith nifer yr achosion o episodau o iselder o gymharu â grwpiau eraill .

Canfu astudiaeth 2014 fod pryder y fam yn ystod beichiogrwydd a ragwelir problemau ymddygiadol ac emosiynol ar gyfer y plentyn yn bedair oed .

Yn ogystal, mae ein hymgynghoriadau wedi dangos bod llawer o rieni sengl yn profi unigedd cymdeithasol, tlodi, diffyg hyder, stigma a diffyg cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant ac addysg. Iechyd meddwl rhieni gwael ei adnabod hefyd i gael effaith niweidiol ar ddatblygiad plant.

Wedi'i ariannu gan y Loteri Fawr, Creu Cysylltiadau yn helpu i fynd i'r afael â rhai o'r materion hyn drwy helpu cyfranogwyr yn gosod nodau a oedd yn anghyraeddadwy o'r blaen, er enghraifft i ailhyfforddi neu ddechrau busnes. Yna gall y cyfranogwyr gefnogi ei gilydd i gyflawni'r nodau hyn.

Pam hunan-reoli?

Mae hunan-reolaeth yn ymwneud â'r dulliau, sgiliau, a strategaethau a ddefnyddiwn i reoli ein gweithgareddau ein hunain yn effeithiol tuag at gyflawni rhai amcanion. I'r rhai ohonom sy'n byw gyda chyflyrau iechyd meddwl yn y tymor hir, mae hyn yn golygu canolbwyntio ar ymyriadau a datblygu hyfforddiant a sgiliau i ofalu am - ac ennill rheolaeth uniongyrchol dros - ein bywydau.

Dod rhieni sengl at ei gilydd fel grŵp yn lleihau'r tebygolrwydd o dyfodiad afiechyd meddwl, tra'n rhoi y rhai sydd yn cael problemau iechyd meddwl offer i wella eu lles.

Creating Connections

O ganlyniad , rhieni sengl wedi adrodd mwy o hyder a hunan-barch , lleihau ynysu cymdeithasol , mwy o reolaeth dros eu bywydau a'u gallu i ddelio ag emosiynau negyddol.

Nid yw llawer o rieni sengl wedi cael y cyfle i fynychu cwrs o'r fath neu gymryd rhan mewn grwpiau cymorth o'r blaen , felly mae'r prosiect hwn yn eu galluogi i gymryd y cam cyntaf tuag at wella eu bywydau a chael agwedd fwy cadarnhaol ar gyfer y dyfodol.

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â Jackie Fisher ar [email protected].