Mwy na hanner y tadau newydd mewn astudiaeth bêl-droed yn teimlo nad oes ganddynt gymorth ar gyfer eu hiechyd meddwl

Y Sefydliad Iechyd Meddwl a’r Sefydliad Tadolaeth yn cynhyrchu’r canllaw ‘Dod yn Dad’ i gefnogi tadau newydd

Ychydig iawn o gymorth sydd ar gael i dadau newydd wrth iddynt wynebu’r heriau a ddaw yn sgil bod yn dad yn ôl adroddiad y prosiect Tadau a Phêl-droed, a gyhoeddir heddiw (Dydd Gwener 19 Tachwedd) i nodi Diwrnod Rhyngwladol Dynion.

Crëwyd Tadau a Phêl-droed, prosiect 2 flynedd a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Wellcome, mewn partneriaeth â Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a Chanolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl Prifysgol Caerdydd, er mwyn cefnogi tadau newydd mewn ymateb i’r ddarpariaeth annigonol sydd ar gael ar hyn o bryd.

I ddechrau, daethpwyd â'r tadau at ei gilydd trwy eu cariad at y gêm brydferth ac i chwarae pêl-droed 5 bob ochr - ond bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r gemau pêl-droed oherwydd y pandemig a chawsant eu disodli'n gyflym gan sesiynau cymorth cymheiriaid ar-lein. Ymunodd tadau a chwaraewyr o Ddinas Caerdydd, gan gynnwys Will Vaulks (a oedd yn ddarpar dad ar y pryd), â'r grwpiau i drafod sut roedd y newid bywyd wedi effeithio arnyn nhw. Ymgynghorwyd hefyd â 91 o dadau ynghylch eu barn trwy arolwg ar-lein.

Dywedodd Will: “Dysgais lawer o fy ymwneud â’r prosiect. Roedd yn bleser siarad gyda’r rhai a gymerodd ran am eu profiadau fel tadau, roedd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer fy mharatoadau.”
Dywedodd Jenny Burns, Cyfarwyddwr Cymru ar gyfer y Sefydliad Iechyd Meddwl: “Ychydig iawn o ymchwil a wneir ar iechyd meddwl amenedigol tadau ac yn fwy cyffredinol, ar drawsnewidiad dynion i dadolaeth. Adlewyrchir hyn yn y diffyg cymorth  sydd ar gael iddyn nhw ar hyn o bryd. Mae canfyddiadau Tadau a Phêl-droed yn dangos faint o gymorth sydd ei heisiau a’i hangen ar dadau newydd – dengys ein harolwg ar-lein bod 56% o dadau wedi dweud y byddai grwpiau i ddynion allu cyfarfod a rhannu profiadau yn fuddiol ac nad oes rhai’n bodoli ar hyn o bryd. Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl eisiau i Lywodraeth Cymru gydnabod y bwlch hwn, a chynnwys sgrinio iechyd meddwl amenedigol a chefnogaeth i'r ddau riant fel rhan o asesiadau bydwreigiaeth yn eu strategaeth iechyd meddwl sydd ar ddod.”

Canfu’r arolwg a gynhaliwyd drwy’r prosiect Tadau a Phêl-droed fod 70% o dadau eisiau mwy o wybodaeth am yr hyn i’w ddisgwyl wrth ddod yn Dad. Mewn ymateb i'r angen a fynegwyd gan dadau, ymunodd y Sefydliad â'r Sefydliad Tadolaeth i greu 'Dod yn Dad', canllaw defnyddiol ar gyfer tadau newydd sy'n cynnwys yr ymchwil a'r wybodaeth fwyaf diweddar, llawer o awgrymiadau ymarferol, cyngor a chyfeiriadau i lawer o sefydliadau a all helpu pan fydd materion amrywiol yn codi.

Dywedodd Dr Jeremy Davies o’r Sefydliad Tadolaeth, a ysgrifennodd y canllaw Dod yn Dad: “Am lawer rhy hir, mae tadau wedi bod yn ôl-ystyriaeth mewn gwasanaethau amenedigol, er gwaethaf tystiolaeth gref o’r effaith enfawr a gânt ar ddeilliannau babanod a mamau - ac o’r heriau y gallent hwy eu hunain eu profi wrth iddynt gychwyn ar eu teithiau i fod yn dad. Mae gan ddynion lawer i'w wneud a meddwl amdano fel tadau newydd, ac mae angen mwy o gymorth arnyn nhw. Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi ysgrifennu Dod yn Dad i'w helpu ar eu ffordd."

Mae’r canllaw ‘Dod yn Dad’ i’w gael am ddim a gellir ei lwytho i lawr yma https://www.mentalhealth.org.uk/cy/publications/dod-yn-dad

Diwedd

Nodiadau ar gyfer golygyddion:

Mae’r adroddiad Tadau a Phêl-droed i’w gael yma https://www.mentalhealth.org.uk/cy/publications/prosiect-tadau-ph%C3%AAl-droed

Mae cyfweliadau gyda siaradwyr arbenigol a’r rhai a gymerodd ran yn y prosiect Tadau a Phêl-droed ar gael ar gais. 

Cwblhaodd 91 o gyfranogwyr yr arolwg ar-lein

Sefydlwyd Consortiwm Ymchwil, yn cynnwys arbenigwyr blaenllaw ym maes iechyd meddwl amenedigol, i rannu tystiolaeth a gwybodaeth, i ddeall lle mae'r bylchau mewn ymchwil ac i weithredu fel panel cynghori a ffrind beirniadol i'r prosiect.

  • Adrienne Burgess, Y Sefydliad Tadolaeth
  • Dr Iryna Culpin, Prifysgol Bryste
  • Dr Kate Ellis-Davies, Prifysgol Abertawe
  • Sharon Fernandez, Arweinydd Iechyd Meddwl Amenedigol, GIG Cymru
  • Suzy Hodgson, Prifysgol Sheffield Hallam
  • Yr Athro Ian Jones, Canolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl, Prifysgol Caerdydd
  • Dr Anna Machin, Ymchwilydd, ac awdur, ‘Life of Dad’
  • Yr Athro Andrew Mayers, Prifysgol Bournemouth
  • Yr Athro Paul Ramchandani, Prifysgol Caergrawnt

Daeth Grŵp Hyrwyddwyr Tadau, sy'n cynrychioli croestoriad eang o sefydliadau uchel eu parch sy'n gweithio gyda ac ar gyfer tadau ledled y DU, yn rhan o bethau hefyd er mwyn cynyddu dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen ar dadau.

I gael mwy o wybodaeth neu i wneud cais am gyfweliad cysylltwch â Natalie Sadler, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata ar gyfer Cymru yn y Sefydliad Iechyd Meddwl ar e-bost [email protected] neu Dr Jeremy Davies, Pennaeth Cyfathrebu’r Sefydliad Tadolaeth, [email protected]

Ar gyfer ymholiadau brys y tu allan i oriau ffoniwch y Sefydliad Iechyd Meddwl ar 07702 873999.  Rhif y Sefydliad Tadolaeth yw 0780 3711692.

Gwybodaeth am y Sefydliad Iechyd Meddwl

Ein gweledigaeth yw iechyd meddwl da i bawb

Mae’r Sefydliad iechyd Meddwl yn gweithio er mwyn atal problemau iechyd meddwl. 

Rydym yn gyrru newid tuag at gymdeithas sy’n iach yn feddyliol i bawb, a chefnogwn gymunedau, teuluoedd ac unigolion i fyw bywydau sy’n iachach yn feddyliol gan ganolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf mewn perygl.  

Y Sefydliad yw cartref Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

www.mentalhealth.org.uk