Gofal a'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn lansio maniffesto ar y cyd ar gyfer etholiadau'r Cynulliad Cymru

Welsh Assembly

 

Gofal a'r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi lansio Rhoi Iechyd Meddwl ar y Rhaglen, maniffesto ar y cyd ar gyfer etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016.

Rhoi Iechyd Meddwl ar yr Agenda wedi cael ei ddatblygu gan bartneriaeth o Gofal a'r Sefydliad Iechyd Meddwl ac mae ganddo gefnogaeth cyd elusennau Bipolar UK, Diverse Cymru a Samariaid Cymru. Cyhoeddwyd ychydig ddyddiau cyn Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, mae'n canolbwyntio ar chwe maes allweddol ac yn galw ar bob plaid wleidyddol i:

  • cefnogi cenedlaethau'r dyfodol drwy hyrwyddo iechyd meddwl da a lles o oedran cynnar a darparu hyfforddiant a chefnogaeth mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion
  • gwella mynediad at therapïau seicolegol yng Nghymru
  • lleihau anghydraddoldebau a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl ac ar gyfer grwpiau sydd mewn mwy o berygl o ddatblygu problemau iechyd meddwl
  • mynd i'r afael â stigma a gwahaniaethu, yn enwedig yn y gweithle ac yn y gwasanaeth iechyd
  • gwella cyllid iechyd meddwl a chanlyniadau ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl
  • cymryd camau ar draws y llywodraeth i wella iechyd a lles meddwl.

Meddai Emily Wooster, Pennaeth Cymru ar gyfer y Sefydliad Iechyd Meddwl:

"Mae iechyd meddwl wedi dod yn llawer mwy amlwg yn y ddau dymor diwethaf y Cynulliad, gyda chefnogaeth drawsbleidiol i'r strategaeth iechyd meddwl a deddfwriaeth newydd sy'n anelu at wella mynediad at gefnogaeth iechyd meddwl mewn practisau meddygon teulu ac mewn gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd.

"Mae angen i Lywodraeth nesaf Cymru i adeiladu ar y cynnydd a wnaed ac ymrwymo i wella iechyd meddwl o'r cychwyn o'i â weinyddiaeth ???? mae hyn yn cynnwys cymorth ar gyfer y 10-20% o fenywod sy'n mynd yn sâl yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd a meithrin hyder a gwydnwch ymhlith plant a phobl ifanc.

"Gyda chost problemau iechyd meddwl yng Nghymru amcangyfrifir yn £ 7200000000 y flwyddyn, mae'n rhaid i ni adeiladu ar y cynnydd pwysig a wnaed a gweithredu'n gynnar yn y Llywodraeth nesaf i greu Cymru iachach yn feddyliol."

Meddai Ewan Hilton, Prif Weithredwr Gofal:

"Mae pob un o'r pleidiau gwleidyddol y Cynulliad wedi dangos eu cefnogaeth ar gyfer gwella iechyd meddwl a lles dros y pum mlynedd diwethaf, ond mae'n hanfodol bod hyn yn parhau yn dilyn yr etholiadau ym May.â ???? Gwyddom fod pobl sydd â problemau iechyd meddwl yn parhau i wynebu anghydraddoldebau enfawr o ran mynediad at gyfleoedd gofal iechyd, tai, addysg a chyflogaeth o ansawdd uchel.

"Rydym yn cefnogi'r ymrwymiad traws-cabinet presennol i wella iechyd meddwl ond rydym yn galw ar bleidiau gwleidyddol i sicrhau bod pob Gweinidog yn cyfrannu at yr agenda hon, dylent ffurfio llywodraeth yn 2016. Yn ogystal, rydym am i ganlyniadau sy'n canolbwyntio ar y person i fod yn mesur ac a gyhoeddwyd fel y gallwn weld a yw gwariant a pholisi llywodraeth yn cyflawni gwelliannau i fywydau pobl.

"Mae hefyd yn hanfodol ein bod yn parhau i fynd i'r afael â stigma a gwahaniaethu trwy gydol y tymor nesaf y Cynulliad, gan fod llawer o bobl yn dweud ei fod yn waeth na'r salwch ei hun. Rydym yn credu ymgyrch tymor hir yn hanfodol er mwyn sicrhau newid cenedlaethau a sicrhau bod pobl â phroblemau iechyd meddwl bellach yn wynebu stigma a gwahaniaethu mewn gwasanaethau cyhoeddus, gweithleoedd a'u cymunedau. "

Rhoi Iechyd Meddwl ar yr Agenda ar gael i'w lawrlwytho yn Saesneg ac yn Gymraeg.