Dywed bron i dri chwarter o oedolion Cymru fod y profiad o fod yn agos at fyd natur yn gwella eu hwyliau

Yn ôl arolwg a lansiwyd gan y Sefydliad Iechyd Meddwl i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

  • Dywed bron i dri chwarter (72 y cant) o oedolion Cymru fod y profiad o fod yn agos at fyd natur yn gwella eu hwyliau
  • Dywedodd mwy na dau draean (69 y cant) o oedolion Cymru fod y profiad o fod ym myd natur wedi arwain atynt yn profi emosiynau cadarnhaol megis llonyddwch, rhyfeddod a mwynhad
  • Dywedodd bron i hanner oedolion Cymru (48 y cant) fod y profiad o fod yn agos at fyd natur yn eu helpu i ymdopi â straen.
  • Dywed mwy na phedwar ym mhob deg (44 y cant) fod y profiad o fod yn agos at natur yn gwneud iddynt deimlo'n llai poenus neu bryderus.
  • Canfu 7 y cant o oedolion Cymru hi'n eithaf anodd neu'n anodd iawn cael mynediad at fyd natur pan oeddent eisiau hynny.
  • Treuliai un ym mhob deg o oedolion Cymru (12 y cant) hyd at un awr neu lai ym myd natur yr wythnos

Dywed bron i dri chwarter (72 y cant) o oedolion Cymru fod y profiad o fod yn agos at fyd natur yn gwella eu hwyliau yn ôl arolwg newydd i'w effeithiau ar iechyd meddwl.

Canfu'r arolwg, a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Iechyd Meddwl, sy'n cynnal Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (10-16 Mai), dystiolaeth bwerus o'r effaith gadarnhaol y gall ymgysylltu â byd natur ei chael ar iechyd meddwl.

Dywedodd mwy na dau draean o oedolion Cymru (69 y cant) fod y profiad o fod yn agos at fyd natur wedi gwneud iddynt deimlo emosiynau cadarnhaol megis mwynhad, llonyddwch a rhyfeddod. Dywedodd bron i hanner oedolion Cymru (48 y cant) fod y profiad o fod yn agos at fyd natur yn eu helpu i ymdopi â straen. Tra dywedodd mwy na phedwar ym mhob deg o oedolion Cymru (44 y cant) ei fod wedi gwneud iddynt deimlo'n llai poenus a phryderus.

Fodd bynnag, canfu'r arolwg fod rhai rhwystrau allweddol hefyd yn atal pobl rhag gallu cael mynediad at fyd natur yn y ffordd yr hoffent.

Dywedodd nifer o bobl eu bod yn ei chael hi'n anodd cael digon o amser ym myd natur, gyda 7 y cant o oedolion Cymru yn dweud eu bod wedi'i chael hi'n eithaf anodd neu'n anodd iawn cael mynediad at fyd natur pan oeddent eisiau hynny.

Cynhaliwyd yr arolwg a oedd yn cynnwys 1007 o oedolion 18 oed a hŷn yng Nghymru ar 6-8 Ebrill 2021 ac fe'i cyhoeddwyd i nodi dechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl - sy'n seiliedig ar y thema Natur eleni.

Mae'r wythnos wedi cael ei chynnal a'i rhedeg gan y Sefydliad Iechyd Meddwl dros y 21 mlynedd diwethaf.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyswllt Cymru yn y Sefydliad Iechyd Meddwl, Jenny Burns: "Mae byd natur yn adnodd pwerus iawn wrth amddiffyn ein hiechyd meddwl, atal straen a sicrhau llesiant meddyliol da.

"Yn ystod y pandemig, bu i filiynau ohonom ganfod pŵer byd natur i leddfu straen, poen a phryder a'n hadfer gydag emosiynau cadarnhaol, megis mwynhad.

"Er na fydd natur yn datrys pob problem - gall blaenoriaethu amser ym myd natur helpu o ddifrif i gefnogi iechyd meddwl da. Fodd bynnag y peth pwysicaf yw ansawdd ein profiad, a theimlo fel ein bod yn cysylltu â byd natur drwy geisio sylwi ar ei brydferthwch ac amsugno ei olygfeydd, synau ac arogleuon.

"Yn ogystal, mae angen i ni fyd y tu hwnt i'r hyn y gallwn ni fel unigolion ei wneud, ac ymgysylltu â'r Llywodraeth, cynghorau lleol ac eraill i sicrhau bod natur wrth wraidd bywydau pawb ohonom."

Edrychodd yr arolwg ar y rhwystrau sy'n bodoli i bobl rhag gallu gwella eu hiechyd meddwl drwy fynediad at fyd natur.

Dywedodd chwarter y merched yng Nghymru (25 y cant) a dros chwarter y bobl rhwng 18-24 oed (27 y cant) fod ddim yn teimlo'n ddiogel yn gorfforol neu'n ddiogel rhag niwed wedi'u rhwystro rhag mwynhau byd natur.

Dywedodd dros draean (36 y cant) o bobl nad oeddent yn cysylltu neu'n teimlo cysylltiad agos â byd natur yn ddigon aml i helpu eu hiechyd meddwl. Canfu ein harolwg hefyd pan 'oedd pethau'n normal' cyn y pandemig, roedd 12 y cant o oedolion yn treulio hyd at un awr neu lai'r wythnos ym myd natur - sy'n llai na'r ddwy awr yr wythnos yr awgryma ymchwil yw'r swm sy'n gwella iechyd a llesiant yn sylweddol.

Ychwanegodd Jenny: "Nid yw byd natur yn foeth, ac mae angen i bawb gael mynediad at, a phrofi ei fuddion i'w hiechyd meddwl.

"Un o'r problemau mwyaf a ddatgelodd ein hastudiaeth oedd bod pobl yn ystyried diogelwch fel mater a oedd yn eu hatal rhag mwynhau byd natur. Roedd nifer sylweddol hefyd yn teimlo nad oeddent yn cael yr amser oedd ei angen arnynt i gysylltu â byd natur mewn ffordd a oedd yn llesol.

"Dyna pam y mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn argymell i Lywodraeth newydd Cymru flaenoriaethu cymorth ar gyfer buddion natur i iechyd meddwl ym mholisi cyhoeddus a defnyddio mesuriadau penodol o ran cysylltiad â byd natur fel tystiolaeth o effaith.

"Ar lefel leol, rydym yn gofyn i gynghorau flaenoriaethu natur drwy ddarparu mwy o gyfleoedd i brofi byd natur yn y lleoedd lle rydym yn byw, astudio a gweithio, gan gynyddu mynediad at leoedd naturiol lle gallant a gwneud yn siŵr bod ardaloedd yn lân a diogel. Rydym hefyd eisiau i gynghorau ofalu bod sicrhau mynediad cyfartal at natur a lleoedd naturiol a phlannu rhagor o goed a phlanhigion mewn cymdogaethau yn rhan ganolog o gynllunio.

"Mae byd natur yn un ffordd syml ond allweddol y gallwn gefnogi a gwella iechyd meddwl miliynau o bobl. Mae'n hanfodol ein bod yn gwneud y cysylltiad hwnnw a'i roi wrth wraidd y ffordd rydym yn adeiladu ein cymdeithas."

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn trefnu a chynnal Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl bob blwyddyn. Cynhelir yr wythnos rhwng 10-16 Mai ac mae bellach yn ei 21 blwyddyn.

Nodir Wythnos Iechyd Meddwl mewn ffyrdd gwahanol gan sefydliadau ac unigolion ac mae'n gyfle i drafod problemau iechyd meddwl. Eleni, mae'r Sefydliad yn gofyn i bobl rannu eu straeon o fod ym myd natur yn ystod yr Wythnos ar y cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio #CysylltuâNatur ac #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl.

Nodiadau i olygyddion:

Daw'r holl ffigyrau o YouGov Plc, ac eithrio lle nodir yn wahanol.  Cyfanswm maint y sampl oedd 1007 o oedolion Cymru. Cynhaliwyd y gwaith maes rhwng 6-8 Ebrill 2021.  Cynhaliwyd yr arolwg ar-lein. Mae'r ffigyrau yn rhai pwysol ac yn cynrychioli holl oedolion Cymru (18+ oed).

Am ragor o wybodaeth a cheisiadau am gyfweliadau cysylltwch â Natalie Sadler, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Cymru'r Sefydliad Iechyd Meddwl [email protected] 

Gallwn ddarparu ystod o lefarwyr ar ran y Sefydliad ac astudiaethau achos hefyd, a all siarad am sut y mae byd natur wedi bod o fudd i'w hiechyd meddwl.

Y Sefydliad Iechyd Meddwl yw'r elusen flaenllaw ar gyfer iechyd meddwl pawb. Gydag atal wrth galon yr hyn a wnawn, ein nod yw dod o hyd i ffynonellau problemau iechyd meddwl a mynd i'r afael â nhw fel y gall pobl a chymunedau ffynnu.

Am ragor o awgrymiadau ardderchog ar gyfer mwynhau byd natur https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/mental-health-awareness-week/hawgrymiadau

Am ar gyfer ein papurau ymchwil DU https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/nature/nature-research-wel

A pholisi Cymru https://www.mentalhealth.org.uk/wales/campaigns/nature/nature-policy-ask-wel

Ynghylch y Sefydliad Iechyd Meddwl 

  • Ein gweledigaeth yw iechyd meddwl da i bawb.
  • Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn gweithio i atal problemau iechyd meddwl.
  • Rydym yn creu newid tuag at gymdeithas sy'n feddyliol iach i bawb, a chefnogi cymunedau, teuluoedd ac unigolion i fyw bywydau iach yn feddyliol, gyda ffocws penodol ar y rhai sydd fwyaf mewn perygl.
  • www.mentalhealth.org.uk