Cyngor gan y pedair gwlad ar y pandemig coronafeirws

Yma rydym yn eich tywys trwy’r canllawiau iechyd cyhoeddus diweddaraf ar yr hyn y dylech fod yn ei wneud yn ystod yr achosion o coronafeirws a’u cyflwyno ar sail y manylion penodol ar gyfer pob gwlad. 

Adolygwyd y dudalen ar: 23 Medi 2020 

Mae’n bwysig nodi bod llywodraethau Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cymryd gwahanol gamau ar gyfer eu dinasyddion, yn rhannol oherwydd eu bod yn credu y bydd lefel yr haint, ac felly lefel y risg, yn wahanol. 
 
Mae’r awdurdod priodol ar gyfer pob gwlad wedi nodi camau allweddol, rydym wedi defnyddio union eiriad arweiniad pob gwlad isod:  

Cymru 

Gwybodaeth am gyfyngiadau coronafeirws lleol.
Diogelu Cymru:
• cadwch bellter cymdeithasol bob amser
• golchwch eich dwylo'n rheolaidd
• os ydych yn cyfarfod ag aelodau cartref arall heblaw eich aelwyd estynedig chi, arhoswch y tu allan 
• gweithiwch o gartref os gallwch chi
• Arhoswch gartref os oes gyda chi neu unrhyw un sy’n byw gyda chi symptomau.
• Manylion llawn i’w cael ar llyw.cymru

Lloegr 

Mae tri cham syml y mae'n rhaid i ni i gyd eu gwneud i ddal ati i ddiogelu ein gilydd
• Golchwch eich dwylo
• daliwch ati i olchi'ch dwylo'n rheolaidd
• Gorchuddiwch eich wyneb
• gwisgwch orchudd wyneb mewn mannau caeedig
• Gwnewch le
• arhoswch o leiaf 2 fetr ar wahân - neu 1 metr gyda gorchudd wyneb neu ragofalon eraill
• Darganfyddwch beth sydd angen i chi ei wneud
• Rhaid i chi beidio â chyfarfod mewn grwpiau sy’n fwy na 6 (gyda rhai eithriadau cyfyngedig)

Yr Alban 

Mae rheolau newydd yn golygu na ddylech ymweld ag aelwydydd eraill dan do. Er mwyn cadw'n ddiogel ac amddiffyn eraill, dilynwch y rheolau llymach hyn nawr. O 25 Medi, rhaid i dafarndai, bariau a bwytai gau am 10pm. Darllenwch fwy am y mesurau newydd. Fe ddylech chi wneud y canlynol:
• gwisgo gorchudd wyneb
• osgoi lleoedd gorlawn
• glanhau dwylo ac arwynebau yn rheolaidd
• aros 2m i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
• hunanynysu ac archebu prawf os oes gennych symptomau COVID-19
Gweld yr hyn allwch chi ac na allwch ei wneud i helpu i atal y feirws.

Gogledd Iwerddon 

Canllawiau rheoliadau Coronafeirws (COVID-19): beth mae'r cyfyngiadau yn ei olygu i chi.
 
Ers 28 Mawrth 2020 mae amrywiol reoliadau amddiffyn iechyd wedi bod ar waith i helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws a dod â'r epidemig i ben cyn gynted â phosibl. Mae'r dudalen hon yn egluro beth mae'r rheoliadau a'r cyfyngiadau cyfredol yn ei olygu i chi. Bydd yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud yn gymdeithasol yn dibynnu ar bwy ydych chi a ble rydych yn byw.
 
Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth fanwl ddiweddaraf ar gyfer pob gwlad isod:
Cymru
Lloegr
 
Visit our coronavirus and mental health hub for tips on staying well during these uncertain times: coronavirus hub

The Mental Health Foundation is committed to bringing readers reliable and relevant information. All of our pages are written and regularly reviewed by our mental health experts, in line with official advice on the coronavirus outbreak.

We need your support to keep providing vital information during this time.

Please consider making a donation today