Pecyn Ysgol Cysylltu â Natur

Drwy gysylltu â natur mewn ffordd wych gallwch helpu pobl ifanc i wella a chynnal eu hiechyd meddwl a llesiant.

Darganfu ein hastudiaeth 'Iechyd Meddwl yn y Pandemig' bod mynd i gerdded yn yr awyr agored yn un o'n prif strategaethau ymdopi ac yn ôl 45% ohonom roedd bod mewn mannau gwyrdd yn allweddol o ran gwarchod ein hiechyd meddwl.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi dysgu pa mor bwysig ydy cysylltu â'r byd naturiol o'n cwmpas... Pryd bynnag y byddaf yn dechrau teimlo dan straen yn yr ysgol, rwyf bellach yn penderfynu mynd am dro i ail-gysylltu â fi fy hun... Mae wedi gwneud i mi werthfawrogi'r pethau syml megis blodau a sŵn adar yn canu, a'u pŵer i wneud i mi deimlo'n dawelach fy meddwl.

Addysgwr Cyfoed, Peer Education Project

Mae Peer Education Project y Sefydliad Iechyd Meddwl yn brosiect Ysgolion Uwchradd sy'n rhoi'r adnoddau i ddisgyblion hŷn i gyflwyno gwersi iechyd meddwl i ddisgyblion ieuengach.

Mae'r prosiect wedi gweithio â disgyblion a staff mewn Ysgolion Uwchradd sy'n cymryd rhan i greu'r Pecyn Ysgol Cysylltu â Natur, sydd ar gael i bob ysgol ledled y DU.

Bydd y pecyn ysgol hwn yn darparu'r deunyddiau a'r adnoddau sydd eu hangen i gefnogi disgyblion i gysylltu â natur mewn ffordd ystyrlon. Mae'r pecyn wedi'i ddylunio i'w ddefnyddio mewn ysgolion uwchradd, ond mae'n cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol i ysgolion cynradd hefyd. Mae ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Yn y pecyn, ceir:

  • Cynllun gwers gyda sleidiau PowerPoint a sgript, yn ogystal â thaflenni gwaith i gyd-fynd â nhw sydd â'r opsiwn am fwy o ymgysylltiad â disgyblion unigol ynghylch y pwnc
  • Cynllun gwasanaeth gyda sleidiau PowerPoint a sgript i gefnogi datblygiad dull gweithredu ysgol gyfan at natur ac iechyd meddwl
  • Canllawiau defnyddiol i ddisgyblion, staff ysgol, a rhieni/gofalwyr ynghylch pam mae cysylltu â natur yn llesol i'n hiechyd meddwl a'n llesiant, yn ogystal ag awgrymiadau ardderchog ynghylch sut i gysylltu â natur yn ystyrlon, ynghyd ag adnoddau defnyddiol.

Cofrestrwch ar gyfer ein pecyn

Mae'r pecyn hwn ar gael i bob ysgol (yn rhad ac am ddim).

Byddem yn annog pob ysgol sy'n defnyddio'r pecyn hwn i gefnogi ein gwaith gwirfoddol drwy wneud cyfraniad awgrymedig o £5.