Gweithredoedd caredig yn ystod yr argyfwng Coronafeirws

Adolygwyd y dudalen ar 25 Awst 2020

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn rhan o'r ymateb iechyd meddwl cenedlaethol yn ystod yr achosion o coronafeirws. Mae cyngor y llywodraeth, sydd wedi'i gynllunio i'n cadw ni'n ddiogel, yn cael ei adolygu'n gyson a bydd yn wahanol yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw: mwy o fanylion a’r wybodaeth ddiweddaraf.

Mae’r argyfwng Coronafeirws (COVID-19) wedi bod yn syndod i lawer ohonom. Mae rhai pobl wedi ei ddisgrifio fel pennod o Black Mirror y maent eisiau ei diffodd, tra bod eraill wedi dweud eu bod yn teimlo fod y byd cyfan ar ei ben i lawr.  

Os ydych yn gweld eich bod yn ei chael yn anodd gofalu am eich iechyd meddwl o ganlyniad i’r argyfwng hwn, darllenwch  ein cynghorion

Sut mae gweithredoedd caredig yn gweithio felly? 

Un peth yr ydym wedi ei weld ledled y byd yw bod caredigrwydd yn ennill y dydd mewn amseroedd o ansicrwydd. Mae pobl yn dod at ei gilydd i ganu ar falconïau yn yr Eidal, mae eraill yn sefydlu grwpiau i gynnig cefnogaeth i'r henoed neu i bobl fregus – fel nôl bwyd iddynt neu eu galw am sgwrs.  Rydym wedi clywed straeon am bobl yn cynnal nosweithiau sinema rhithwir gan greu dawnsfeydd ar sgwrs fideo i’w rhannu â’r byd.  

Rydym wedi dysgu, yng nghanol yr ofn, bod yna gymuned, cefnogaeth a gobaith

Budd ychwanegol o helpu eraill yw ei fod yn dda i’ch iechyd meddwl a’ch lles. Gall helpu i leihau straen a gwella lles emosiynol. Yn fyr, mae gwneud daioni yn dda i chi

Mae gweithredoedd caredig yn gwneud y byd yn lle hapusach

Mae’r llywodraeth bellach yn ein cynghori i osgoi pob cyswllt cymdeithasol ac eithrio’r hyn sy’n hanfodol.  Golyga hyn y bydd llawer mwy ohonom yn treulio llawer mwy o amser gartref ac ni fydd llawer o’n gweithgareddau cymdeithasol arferol ar gael i ni.

Bydd yn help edrych ar hwn fel cyfnod gwahanol yn eich bywyd, a hwnnw ddim yn un drwg o angenrheidrwydd, er nad oeddech wedi ei ddewis.

 Mae yna lawer o bethau y gallwn eu gwneud i bobl eraill er mwyn ysbrydoli caredigrwydd   mewn amser annisgwyl:

 1. Dewiswch eitem o’r rhestr isod
 2. Gweithredwch
 3. Rhannwch y caredigrwydd ar y cyfryngau cymdeithasol
 4. Tagiwch @mentalhealth ar Twitter ac @mentalhealthfoundation ar Instagram a Facebook
 5. Defnyddiwch yr hashtag #CoronavirusKindness

Ewch amdani gyda gweithredoedd caredig

 • Ffoniwch ffrind nad ydych wedi ei weld ers tro
 • Dywedwch wrth aelod o’r teulu faint rydych yn ei garu a’i werthfawrogi
 • Gwnewch baned o de i rywun rydych chi’n byw gyda nhw
 • Trefnwch baned rithwir gyda rhywun rydych yn ei adnabod
 • Helpwch gyda thasgau gwaith tŷ
 • Trefnwch i wylio ffilm ar yr un pryd â ffrind a gwneud galwad fideo
 • Dywedwch wrth rywun eich bod yn falch ohonynt
 • Dywedwch wrth rywun eich bod yn ddiolchgar amdanynt
 • Anfonwch neges destun ysgogol at ffrind sy’n ei chael hi’n anodd
 • Anfonwch jôc at rywun rydych yn ei adnabod er mwyn codi ei galon
 • Anfonwch lun o anifail bach del at rywun rydych un ei adnabod
 • Anfonwch ddyfyniad sy’n ysbrydoli at ffrind  
 • Anfonwch erthygl ddiddorol at ffrind  
 • Cysylltwch â rhywun nad ydych wedi eu gweld ers tro a threfnwch alwad ffôn i gael dal i fyny.
 • Treuliwch amser yn chwarae gyda’ch anifail anwes
 • Cysylltwch â ffrind, aelod o’r teulu neu gymydog sy’n unig neu sy’n hunanynysu
 • Rhowch arian i elusen
 • Rhowch amser i wrando – ffoniwch gydweithiwr a holi sut mae’n yn gweld y newidiadau i’r drefn
 • Rhoch ganmoliaeth i’ch cydweithiwr am rywbeth a gyflawnodd yn dda
 • Trefnwch ginio fideo gyda’ch cydweithiwr
 • Anfonwch stori sy’n ysbrydoli am garedigrwydd pobl ledled y byd a’r hyn maent yn ei wneud i eraill
 • Cyfrannwch at fanciau bwyd
 • Cynigiwch i rannu sgiliau gyda ffrind drwy alwad fideo – gallech ddysgu canu’r gitâr, dawnsio ac ati
 • Cynigiwch gefnogaeth i gymdogion bregus
 • Cynigiwch anfon pryd ‘takeaway’ i rywun
A ydych eisiau dysgu mwy am sut mae gwneud daioni’n dda i chi?

Darllenwch ein canllaw