Gofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles os ydych yn aros gartref

Adolygwyd y dudalen ar 25 Awst 2020

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn rhan o'r ymateb iechyd meddwl cenedlaethol yn ystod yr achosion o coronafeirws. Mae cyngor y llywodraeth, sydd wedi'i gynllunio i'n cadw ni'n ddiogel, yn cael ei adolygu'n gyson a bydd yn wahanol yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw: mwy o fanylion a’r wybodaeth ddiweddaraf.

1. Cynlluniwch eich diwrnod

Rydym oll yn addasu i ffordd newydd, eithaf rhyfedd, o fyw. Gall hyn fod yn risg i’n lles meddyliol.

Er cymaint o demtasiwn yw aros yn eich pyjamas drwy’r dydd, mae trefn arferol yn hanfodol ar gyfer ein hunaniaeth, ein hunanhyder a’n diben.

Ceisiwch ddechrau eich diwrnod tua’r un amser ag y byddech fel arfer, a cheisiwch neilltuo amser bob dydd ar gyfer symud, ymlacio, cysylltu a myfyrio.

2. Symudwch fwy bob dydd

Mae cadw’n heini yn lleihau straen, yn cynyddu lefelau egni, ac yn gallu ein gwneud yn fwy effro a’n helpu i gysgu’n well.  

Archwiliwch wahanol ffyrdd o ychwanegu symud a gweithgareddau corfforol i’ch diwrnod a dewch o hyd i rai sy’n gweithio orau i chi.

Hyd yn oed gartref, bydd sawl ffordd o ymarfer corff a chadw’ch corff i symud.  

Darllenwch ein canllaw ar gadw'n heini ac ewch ar Mae Pob Meddwl yn Bwysig i weld rhai syniadau er mwyn rhoi cychwyn arni.

3. Rhowch gynnig ar dechneg ymlacio

Gall ymlacio a chanolbwyntio ar y presennol helpu i wella eich iechyd meddwl ac ysgafnhau teimladau negyddol.  

Rhowch gynnig ar wahanol ymarferion myfyrio neu anadlu i weld beth sy’n helpu. Er enghraifft, weithiau gallwn fod mor llawn tyndra fel nad ydym yn cofio sut deimlad yw bod wedi ymlacio. Mae ymlacio cyhyrau cynyddol yn eich dysgu chi i adnabod pryd mae tyndra yn y corff yn dechrau a sut i ymlacio.

Mae ystod o dechnegau ymlacio, yn cynnwys ymlacio cyhyrau cynyddol ar gael gan y GIG

4. Cysylltwch ag eraill

Mae aros gartref, yn enwedig os ydych yn byw ar eich pen eich hun, yn gallu teimlo’n unig. Dewch o hyd i ffyrdd creadigol o gadw mewn cysylltiad â’ch cydweithwyr, eich ffrindiau, eich teulu ac eraill er mwyn eich helpu chi (a nhw) deimlo bod gennych fwy o gysylltiad a chefnogaeth.  

Archwiliwch ffyrdd o gysylltu sy’n gweithio i chi, boed hynny drwy’r post, ar y ffôn, cufryngau cymdeithasol neu sgwrs fideo. Gall hyn fod yn unrhyw beth, o rannu paned o de ar sgwrs fideo, chwarae gêm ar-lein gyda’ch gilydd, neu ddim ond anfon neges destun gefnogol.  

5. Cymerwch amser i fyfyrio ac i ymarfer hunan dosturi

Gwnewch amser bob dydd i fyfyrio ar beth aeth yn dda. Mae’n bwysig cydnabod eich llwyddiannau a’r pethau rydych yn ddiolchgar amdanynt, waeth pa mor fychan. Ystyriwch gadw dyddlyfr diolchgarwch lle gallech ysgrifennu dau neu dri o’r pethau hyn bob nos cyn mynd i’r gwely.  

Fe allai technegau Ymwybyddiaeth Ofalgar hefyd eich helpu i ganolbwyntio ar y presennol yn hytrach na dal i feddwl am feddyliau di-fudd  (er efallai na fyddant o gymorth i rai sy’n dioddef o iselder mwy dwys).

Mae gennym nifer o ymarferion ymlacio ac ymarferion digidol eraill  ar ein gwefan. 

6. Cysgwch yn well

Gall teimladau o ansicrwydd a newidiadau i’ch bywyd bob dydd olygu eich bod yn cael mwy o drafferth cysgu.  

Mae llawer y gallwch ei wneud er mwyn cysgu’n well. Ceisiwch fynd i’ch gwely a chodi’r un pryd bob dydd, hyd yn oed ar benwythnosau os gallwch, a cheisiwch gael heulwen naturiol (drwy agor llenni a ffenestri) lle bo hynny’n bosibl. Mae hyn yn gymorth i reoleiddio cloc y corff a all eich helpu i gysgu’n well.  

Arafwch ac ymlaciwch cyn mynd i’r gwely drwy beidio â defnyddio’ch ffôn, tabled, cyfrifiadur neu deledu am tuag awr cyn amser gwely.  

Mae ystod o gynghorion ar wella cwsg ar ein gwefan ac ar Mae Pob Meddwl yn Bwysig

Mwy o gynghorion

Gallwch weld mwy o gynghorion ar ofalu am eich iechyd meddwl yma.