Cyngor gan y pedair gwlad ar y pandemig coronafeirws

Yma rydym yn eich tywys trwy’r canllawiau iechyd cyhoeddus diweddaraf ar yr hyn y dylech fod yn ei wneud yn ystod yr achosion o coronafeirws a’u cyflwyno ar sail y manylion penodol ar gyfer pob gwlad. 

Adolygwyd y dudalen ar 23 Medi 2020

Mae’n bwysig nodi bod llywodraethau Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cymryd gwahanol gamau ar gyfer eu dinasyddion, yn rhannol oherwydd eu bod yn credu y bydd lefel yr haint, ac felly lefel y risg, yn wahanol.  

Mae’r awdurdod priodol ar gyfer pob gwlad wedi nodi camau allweddol, rydym wedi defnyddio union eiriad arweiniad pob gwlad isod:   

Cymru 

Gwybodaeth am gyfyngiadau coronafeirws lleol. 

Diogelu Cymru: 

 • cadwch bellter cymdeithasol bob amser 
 • golchwch eich dwylo'n rheolaidd 
 • os ydych yn cyfarfod ag aelodau cartref arall heblaw eich aelwyd estynedig chi, arhoswch y tu allan  
 • gweithiwch o gartref os gallwch chi 
 • Arhoswch gartref os oes gyda chi neu unrhyw un sy’n byw gyda chi symptomau. 
 • Manylion llawn i’w cael ar llyw.cymru.  

Lloegr 

Gall pob un ohonom helpu i reoli’r feirws os ydym oll yn cadw’n effro. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi wneud y canlynol: 

 • Golchwch eich dwylo
 • daliwch ati i olchi'ch dwylo'n rheolaidd 
 • Gorchuddiwch eich wyneb 
 • gwisgwch orchudd wyneb mewn mannau caeedig 
 • Gwnewch le 
 • arhoswch o leiaf 2 fetr ar wahân - neu 1 metr gyda gorchudd wyneb neu ragofalon eraill 
 • Darganfyddwch beth sydd angen i chi ei wneud 
 • Rhaid i chi beidio â chyfarfod mewn grwpiau sy’n fwy na 6 (gyda rhai eithriadau cyfyngedig) 

Yr Alban

Mae rheolau newydd yn golygu na ddylech ymweld ag aelwydydd eraill dan do. Er mwyn cadw'n ddiogel ac amddiffyn eraill, dilynwch y rheolau llymach hyn nawr. O 25 Medi, rhaid i dafarndai, bariau a bwytai gau am 10pm. Darllenwch fwy am y mesurau newydd. Fe ddylech chi wneud y canlynol: 

 • gwisgo gorchudd wyneb 
 • osgoi lleoedd gorlawn 
 • glanhau dwylo ac arwynebau yn rheolaidd 
 • aros 2m i ffwrdd oddi wrth bobl eraill 
 • hunanynysu ac archebu prawf os oes gennych symptomau COVID-19 

Gweld yr hyn allwch chi ac na allwch ei wneud i helpu i atal y feirws. 

Gogledd Iwerddon 

Canllawiau rheoliadau Coronafeirws (COVID-19): beth mae'r cyfyngiadau yn ei olygu i chi. 

Ers 28 Mawrth 2020 mae amrywiol reoliadau amddiffyn iechyd wedi bod ar waith i helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws a dod â'r epidemig i ben cyn gynted â phosibl. Mae'r dudalen hon yn egluro beth mae'r rheoliadau a'r cyfyngiadau cyfredol yn ei olygu i chi.

Bydd yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud yn gymdeithasol yn dibynnu ar bwy ydych chi a ble rydych yn byw. 

Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth fanwl ddiweddaraf ar gyfer pob gwlad isod: 

Ewch i’n hwb coronafeirws ac iechyd meddwl i gael cynghorion ar gadw’n iawn yn ystod y cyfnod ansicr hwn: coronavirus hub