Bod yn rhiant yn ystod yr argyfwng coronafeirws

Adolygwyd y dudalen ar 25 Awst 2020

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn rhan o'r ymateb iechyd meddwl cenedlaethol yn ystod yr achosion o coronafeirws. Mae cyngor y llywodraeth, sydd wedi'i gynllunio i'n cadw ni'n ddiogel, yn cael ei adolygu'n gyson a bydd yn wahanol yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw: mwy o fanylion a’r wybodaeth ddiweddaraf.

Nid oes amheuaeth fod y pandemig Coronafeirws yn cael effaith anferthol ar berthnasoedd teuluol.

Mae llawer ohonom gartref gyda babanod, plant bach, plant a / neu bobl ifanc yn eu harddegau. Efallai ein bod yn cydbwyso cyfrifoldebau gwaith a gofalu a / neu'n cefnogi addysg ein plant. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth gyfoes am coronafirws a sut mae'n effeithio ar wahanol leoliadau addysg mewn gwahanol wledydd yn y DU – CymruLloegrGogledd Iwerddon a’r Alban

Bydd rhai ohonom yn cysgodi a rhai ohonom yn fregus. Mae rhai ohonom yn ymdopi ar ein pennau ein hunain gyda’n plant, neu’n cyd-rianta.   

Mae rhai ohonom yn weithwyr allweddol sy’n wynebu’r angen i fynd i’r gwaith a gadael ein plant, naill ai gyda’n partneriaid neu mewn canolfannau gofal plant. Beth bynnag fo'n hamgylchiadau, gall y cyfnod hwn fod yn anodd o ran ein hiechyd meddwl, a'n perthnasoedd. Er y gall fod heriau – o ran arferion, colli cyswllt cymdeithasol, aros i mewn ac ymddygiad – gall fod cyfleoedd enfawr hefyd i ni ddod i adnabod ein plant yn well, i ddysgu pethau newydd gyda’n gilydd ac i fod gyda’n gilydd fel teulu. 

Er y gall fod heriau – o ran arferion, colli cyswllt cymdeithasol, aros i mewn ac ymddygiad – gall fod cyfleoedd enfawr hefyd i ni ddod i adnabod ein plant yn well, i ddysgu pethau newydd gyda’n gilydd ac i fod gyda’n gilydd fel teulu.   

Nawr, yn fwy nag erioed, mae bod yn rhiant yn golygu gwneud y gorau y gallwn, gyda’r hyn sydd gennym. 

Dyluniwyd yr erthygl hon er mwyn cynnig ychydig o syniadau a ffynonellau o wybodaeth bellach a allai fod yn ddefnyddiol.  

1. Amser o ansawdd gyda’n gilydd ac ar gyfer ein hunain  

Rydym yn treulio llawer o amser gyda’n gilydd ar hyn o bryd.  

Weithiau, gall ymddangos mai dim ond un ffordd sydd yna o fod yn deulu – pawb gyda’i gilydd.  

Fodd bynnag, mae llawer o ffyrdd o rannu’r amser hwn fel ein bod yn gallu cael amser o ansawdd gyda phawb sydd yn y cartref, ac ar gyfer ein hunain.  Tu hwnt i’n teulu agos, gallwn hefyd gadw cysylltiad gyda ffrindiau a theulu drwy ddefnyddio’r ffôn neu’r rhyngrwyd.  

Fel rhiant, mae’n iawn i gymryd amser personol ar ben eich hun  

Mae pob rhiant angen amser personol ar ben ei hun. Mae’n iawn gwneud hynny. Os oes oedolion eraill yn y tŷ, mae galluogi ein gilydd i gael amser personol yn anrheg y gallwn ei roi.  

Mae hyn yn arbennig o bwysig gyda babanod a phlant bach – er yn anodd. Os yw’n bosib, ceisiwch ddefnyddio amser cysgu’r plentyn yn ystod y dydd i ail-egnïo yn hytrach na glanhau neu weithio.   

Os oes gennych bartner gartref, mae treulio amser o ansawdd gyda’ch gilydd yn bwysig hefyd.   

Sut i helpu plant i adeiladu eu gofod eu hunain  

Mae plant angen amser ar eu pennau eu hunain hefyd, yn ogystal ag amser gydag aelodau eraill o’r teulu. Os oes mwy nag un plentyn yn y tŷ gall fod yn wych pan fyddent yn treulio amser gyda’i gilydd – ond mae pob plentyn angen ei ofod personol hefyd.  

Gallai fod yn briodol helpu eich plentyn i ddewis gofod a’i wneud yn le iddyn nhw’u hunain. Mae’n anodd gwneud hyn mewn fflatiau bychain – gwnewch yr hyn a allwch i greu gofod, drwy adeiladu cuddfan ar eu gwlâu efallai.   

 Ceisiwch gadw cysylltiad gyda ffrindiau a theulu   

Mae amser cymdeithasol o fewn rheolau ymbellhau cymdeithasol hefyd yn bwysig.  Gall galwadau ffôn neu fideo gyda ffrindiau neu deulu fod yn ffordd dda o gadw cysylltiad a rhoi mewnbwn gwahanol – ac fe allai ysgrifennu llythyr fod yn ffordd hyfryd o gyfarch rhywun rydych chi’n ei golli, i blant ac oedolion. 

Gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan yn ogystal â’n hunain  

Mae dod o o hyd i gydbwysedd rhwng gwahanol fathau o weithgareddau yn syniad da  – ond yn sicr nid yw’n hawdd nac yn bosibl bob amser.  

Mae darllen gyda’n gilydd, chwarae gemau, gwneud pryd o fwyd gyda’n gilydd neu wneud rhywbeth creadigol, oll yn gyfleoedd i gael amser grŵp.  

Mae cadw’n heini’n bwysig iawn i’n hiechyd meddwl.  Boed hynny’n digwydd yn ystod ein hamser ar ein pennau ein hunain fel oedolion, neu rywbeth a wnawn gyda’n gilydd y tu mewn neu’r tu allan, mae’n hynod bwysig.   

Gall ceisio bwyta o leiaf un pryd gyda’ch gilydd a rhoi amser i fyfyrio ar y diwrnod hefyd roi cyfle i bawb ganolbwyntio eu sylw a chysylltu.  

Meddyliwch am lacio rheolau amser sgrin yn ystod y cyfnod hwn   

Yn olaf, gair am amser sgrin.  

Ar hyn o bryd, mae’n bosib ein bod yn treulio mwy o amser yn edrych ar sgrin nag a fuasem fel arfer. Fe allai hyn achosi ffraeo neu dyndra.    

Efallai bod angen i ni lacio unrhyw reolau amser sgrin sydd gennym dros dro fel bod pob un ohonom yn cael amser o ansawdd gyda’n gilydd ac ar gyfer ein hunain.  

Mae toreth o gynnwys cyffrous, am ddim yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd ar gyfer teledu ac ar-lein. O deithiau amgueddfa rhithiol a sioeau theatrau, i gynnwys newydd ar lwyfannau ffrydio a gemau newydd, ac mae llawer a all fod yn dda i’n hiechyd meddwl.   

Fel gydag unrhyw amser sgrin – mae’n dda gwybod beth mae eich plant yn ei wylio a’i wneud ar-lein, ac i barhau i siarad amdano.   

Darllenwch ein canllaw ar siarad â phlant am y defnydd iach o'r rhyngrwyd

2. Trefn ddyddiol a strwythur 

Gall cynllunio’r diwrnod a’r wythnos, fod yn ddefnyddiol iawn, boed hynny yn ystod amser ysgol, neu yn ystod y penwythnos neu’r gwyliau.  

Pan fyddwn gartref drwy’r amser, mae’n hawdd colli golwg ar amser, neu fynd i rigol o arferion cyfarwydd all gynyddu diflastod.  

Ceisiwch gynllunio eich diwrnod 

Gall pennu amser ar gyfer dechrau’r diwrnod fod yn darged i weithio tuag ato – ac mae’n ymddangos bod addysg gorfforol ar-lein am 9 y bore wedi dod yn draddodiad yn sydyn iawn. 

Does neb yn dweud bod arnoch angen amserlen liwgar ar gyfer bob awr a phob munud  – er, os ydych yn hoff o bethau felly, mae’n sicr yn ddifyr ac yn gwneud i’r amser fynd heibio’n gyflym.  

Ceisiwch gadw amser prydau ac amser gwely yn gyson 

Mae bwydlen wythnosol ar gyfer yr wythnos er mwyn rhoi gwybod i bawb beth sydd i’w fwyta yn help ar gyfer siopa a gall fod yn rywbeth i edrych ymlaen ato – yn enwedig os yw pawb yn cael cyfle i gael ei hoff bryd ac os yw’r plant yn helpu gyda pharatoi’r bwyd.   

Yn yr un modd, os byddwn yn ceisio cadw at amser a threfn adeg prydau bwyd ac amser gwely, mae’n rhoi teimlad o gysondeb.  

Cofiwch fod plant yn dangos straen mewn gwahanol ffyrdd felly efallai bydd llai o lysiau’n cael eu bwyta ac efallai y bydd amser mynd i’r gwely’n para’n hirach.   

Mae cwsg yn bwysig i bobl ifanc yn eu harddegau ac fe allai gadael iddynt gysgu’n hwyr eu helpu i ymdopi â’r heriau maent yn eu hwynebu, cyn belled nad ydynt yn aros ar eu traed drwy’r nos yn poeni – neu’n chwarae gemau cyfrifiadur. 

Gall gosod a gwobrwyo gorchwylion a helpu gyda gwaith tŷ fod yn gymorth i liniaru diflastod a rhoi teimlad o gyflawniad – yn ogystal â thynnu ychydig o’r baich oddi arnom.   

Gall hyd yn oed plant ifanc iawn helpu, gyda’r gwaith tŷ fel gêm – gan eu dysgu am helpu a chyfrifoldeb.   

Helpu plant gyda gwaith ysgol gartref  

Mae gwneud gwaith ysgol yn y cartref yn anodd– nid ydych yn athro – rhiant ydych chi yn gwneud eich gorau i gadw ymennydd eich plant i fynd. Mae’r math o waith a chefnogaeth y mae ysgolion wedi ei osod yn amrywio rhwng ysgolion a gallai fod yna lawer o brofi a methu. 

Mae ystod o wersi a chynnwys ar gael drwy BBC Bitesize sy’n cysylltu â’r cwricwlwm a’r cyfnodau ym mhob un o bedair cenedl y DU.   

Er bod ysgolion yn gosod gwaith, fe allai fod yn haws ysgogi’ch plant gyda phrosiectau sy’n ymwneud â’u diddordebau - mae hynny’n iawn hefyd. Os ydych yn gweithio gartref, byddwch yn gwybod fod rhythm y diwrnod yn wahanol, fod yr hyn y gallwch ei gyflawni’n amrywio, ac ambell ddiwrnod mae’n rhaid i chi lacio ychydig ar bethau a gwneud rhywbeth arall - mae’r un peth yn wir am gefnogi gwaith ysgol yn y cartref.   

Ceisiwch ddiffinio cwpwl o sesiynau’r dydd ar gyfer plant oed cynradd. Ar gyfer plant uwchradd gallwch annog sesiynau hwy o astudio – gan rannu ychydig o’ch cynghorion os rydych yn gweithio gartref hefyd.  

Ewch gan bwyll – ac anogwch blant a rhai yn eu harddegau i rannu eu pryderon a’u siomedigaethau ynghylch yr ysgol, arholiadau a’r camau nesaf. 

Helpu eich plant i gadw cysylltiad â’u ffrindiau  

Mae amser cymdeithasol yn anodd – ond ceisiwch helpu eich plant i gadw cysylltiad â’u ffrindiau mewn ffyrdd nad ydynt yn groes i’r canllawiau.  

Gall galwadau fideo fod yn hwyl os yw’r cyfarpar gennych – ond cadwch olwg agos ar eich plant – drwy fod yn yr ystafell neu’n gyfagos yn ddelfrydol.   

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y gymuned drwy arddangos enfysau, gwneud lluniau sialc neu glapio ar nos Iau – mae’n atgoffa plant o’u cymdogaeth a gall esgor ar gysylltiadau newydd.  

Gyda phlant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau, gwiriwch sut maen nhw’n cadw mewn cysylltiad â’u ffrindiau. Os ydynt yn cael trafferth, ceisiwch ddod o hyd i ffordd o gysylltu nad yw’n golygu mynd allan. Mae’n anodd cadw rhai yn eu harddegau yn y foment ond mae’n bwysig iawn eu bod yn aros i mewn a chadw cysylltiad. 

Os yw pethau’n llithro ac rydych yn dod i wybod eu bod wedi bod yn cwrdd â ffrindiau, ceisiwch beidio â bod yn rhy flin.  Os gallwch, peidiwch â’u cosbi drwy wahardd eu ffordd o gysylltu â’u cyfoedion. Gall hyn fod yn anodd pan mai ffôn neu declyn chwarae gemau yw’r unig beth sy’n mynd â’u bryd. 

3. Adnabod a rheoli straen 

Mae’n bwysig ein bod yn dod o hyd i ffyrdd o adnabod a mynd i’r afael â’r straen rydym yn ei deimlo  – mewn perthynas â bod yn rhiant ac mewn perthynas â gwaith, teulu a heriau eraill.   

Ceisio gwneud amser ar gyfer ein hunain  

Gall ymddangos yn groes i’n greddf neu’n amhosib gwneud amser i chi’ch hun, neu i ymarfer hunanofal ar hyn o bryd, ond dyma’r amser rydym ei angen fwyaf.

Ceisiwch beidio â beirniadu neu gymharu eich hun ag eraill  

Gall fod yn hawdd iawn beirniadu ein hunain fel rhieni yn seiliedig ar yr hyn y mae pobl eraill yn ei wneud, yr hyn y mae pobl yn ei roi ar gyfryngau cymdeithasol neu ar sail yr hyn nad oes gennym neu na allwn ei gynnig.   

Mae’n hynod bwysig i beidio â bod yn rhy galed arnoch eich hun. Ar hyn o bryd, heddiw, rydych yn rhoi o’ch gorau i’ch plant – a gobeithio bod ychydig ar ôl ar eich cyfer chi.  Os nad oes, mae arnoch angen dod o hyd i ffordd o ail-egnïo. 

Adnoddau ar gyfer iechyd meddwl 

Yn ein cynghorion ar gyfer gofalu am eich iechyd meddwl rydym yn awgrymu ystod o ffyrdd o ofalu am eich iechyd meddwl eich hun yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud.  Gallwch hefyd ddod o hyd i ystod o adnoddau, a gwneud cynllun ar gyfer gofalu am eich iechyd meddwl ar y wefan NHS Every Mind Matters

4. Dathlu llwyddiant ac aros yn gadarnhaol 

Gall meddwl yn gadarnhaol ein helpu i oresgyn heriau o bob math. Ond nid yw hynny’n hawdd i lawer ohonom.  

Canmolwch eich plant pan fyddant yn gwneud yn dda   

Gyda’ch plant, gofalwch eich bod yn eu canmol pan fyddant yn gwneud yn dda. Dywedwch wrthynt beth wnaethon nhw yr oeddech chi’n falch ohono a pham. Byddwch yn benodol. Mae canmoliaeth yn rhoi gwybod iddyn nhw eich bod yn sylwi ar yr hyn maen nhw’n ei wneud  a bod gennych chi ddiddordeb.   

Canmolwch yr ymdrech a’r gwaith maen nhw’n ei wneud, cymaint os nad yn fwy na’r deilliant. Mae’n eu helpu i deimlo’n hyderus ynglŷn â rhoi cynnig ar heriau eraill.   

Sut i osod disgwyliadau gyda’ch plant  

Gosodwch eich disgwyliadau’n briodol – mae’n annhebygol y byddan nhw’n gallu aros yn ddistaw am ddiwrnod gwaith – ond efallai y gallant adael i chi gymryd galwad neu ateb e-bost heb dorri ar draws. 

Gall bod yn benodol helpu – dywedwch ‘Rydw i angen 20 munud ar gyfer yr alwad yma, wedyn fe allwn ni chwarae’, mae hynny’n haws i’w ddeall na ‘cer i ffwrdd, mae’n rhaid i mi weithio’. 

Siaradwch am yr hyn rydych wedi bod yn ddiolchgar amdano   

Ar ddiwedd y diwrnod, siaradwch am y pethau yr oeddech yn ddiolchgar amdanynt yn ystod y dydd.  Gallech wneud hyn wrth y bwrdd wrth fwyta pryd, yn ystod amser bath neu fel rhan o drefn mynd i’r gwely.  

Gallech ysgrifennu’r rhain ar bapur hefyd, ac yn fuan iawn fe ddaw’n arferiad a all, ar y diwrnodau gwaethaf hyd yn oed, ail-ganolbwyntio ar y pethau a aeth yn dda, waeth pa mor fach.   

Os gallwch eistedd gyda’ch partner, neu siarad â ffrind neu berthynas am sut rydych yn dysgu, a’r hyn sy’n mynd yn dda ar hyn o bryd, fe allech sylwi eich bod yn gwneud yn well nag yr oeddech yn ei feddwl.   

5. Helpu gyda’n gilydd  

Mae llawer o bwyslais ar wirfoddoli cymunedol ar hyn o bryd – ac mae gwirfoddoli’n wych ar gyfer iechyd meddwl. Nid yw llawer o’r cyfleoedd gwirfoddoli ar gael i blant – er bod rhai ar gael i rai yn eu harddegau   

Serch hyn, mae llawer y gallwch ei wneud fel teulu. Chwiliwch am gyfleoedd i ysgrifennu llythyrau i’ch cartref gofal lleol, cymrwch ran wrth glapio gweithwyr allweddol yn eich stryd, neu edrychwch ar ein gweithredoedd caredig i weld yr hyn y gallech chi ei wneud fel teulu.   

Caredigrwydd yw thema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ar 18-24 Mai. Meddyliwch am yr hyn y gallech ei wneud yn eich cartref i ddangos caredigrwydd at eraill yn ystod y cyfnod hwnnw.   

6. Rheoli ymddygiad anodd a gwrthdaro  

Mae’n sicr y bydd rhywfaint o dyndra yn y teulu ar hyn o bryd – mae’n ddisgwyliedig y bydd plant  yn camymddwyn rhywfaint fel rhan o’r ffordd y maen nhw’n arddangos straen – ac rydym yn aml yn llai abl o ymateb yn gymesur.  

Ar adegau fel hyn efallai y bydd angen i chi ddisgwyl a chaniatáu iddynt ‘golli arni’ rhyw ychydig  – maen nhw’n delio ag amgylchiadau hynod o anghyffredin ar hyn o bryd.  

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi bod yn hyrwyddo model tri rhan ar gyfer delio â chamymddwyn: 

Ailgyfeirio 

Pan welwch yr arwydd cyntaf o gamymddwyn ceisiwch gyfeirio sylw at rywbeth arall – awgrymu gêm, gwneud galwad i berthynas neu fynd am dro. 

Saib 

Os na fydd ailgyfeirio’n gweithio a’ch bod yn teimlo eich bod yn dechrau colli eich tymer ceisiwch gymryd saib o 10 eiliad. Anadlwch yn ddwfn sawl gwaith a dewch yn ôl i’r sefyllfa mewn meddylfryd tawelach.  

Gan ei rannu’n ddarnau llai, mae Sarah Ockwell-Smith, arbenigwraig ar rianta yn argymell y 5 cam canlynol (PEMAY) er mwyn helpu:  

P = Pwyllo. Peidiwch ag ymateb yn syth. 

E = Empathi. Ceisiwch ddeall sut mae/ oedd eich plentyn yn teimlo a’i safbwynt.  

M = Meddwl. Meddyliwch am wahanol ffyrdd y gallech ymateb a beth fyddai’n digwydd o ganlyniad. 

A = Anadlu. Anadlwch i mewn, anadlwch allan, ymlaciwch eich ysgwyddau a darluniwch eich dicter yn gadael. 

Y = Ymateb. Nawr yw’r amser i ymateb i’ch plentyn, nid cynt.   

Mae’n wych os gallwch gydnabod yr emosiwn – gan ddangos eich bod yn deall sut maen nhw’n teimlo, ei fod (yn debygol) yn ymateb rhesymol i sefyllfa ryfedd, ac er hynny, bod angen i hynny newid.  

Canlyniad camymddwyn 

Rhowch gyfle i’ch plentyn wneud yr hyn rydych yn ei ofyn. Os nad ydynt yn gwneud, rhowch wybod iddynt y byddwch yn cymryd camau o ganlyniad i hynny.    

Fe ddylai hynny fod yn gyfrannol – peidiwch â bygwth rhywbeth na fyddech yn ei wneud neu’n gallu ei wneud.   

Os nad ydynt yn gwneud yr hyn rydych yn ei ofyn, mae arnoch angen gweithredu canlyniad y camymddwyn a phan mae hynny drosodd, dychwelyd i sefyllfa normal.  

Mae’n sicr y bydd achlysuron pan fyddwch yn colli’ch tymer ac yn gweiddi. Mae’n bwysig eich bod chi a nhw yn cymodi.   

Mae ymddiheuriadau’n bwysig ond mae angen iddynt fod yn ystyrlon.  Os ydych chi’n modelu ymddiheuro iddyn nhw pan fyddwch wedi colli’ch tymer, gallant wneud yr un peth i chi. Ar gyfer plant hŷn gallwch dderbyn ymddiheuriadau gyda diolch a’u hatgoffa eu bod yn brifo’ch teimladau ond gallwch symud ymlaen. 

7. Siarad am Coronafeirws 

Mae’n bwysig iawn eich bod yn gallu siarad â’ch plentyn am yr epidemig a’r hyn y mae’n ei olygu.  Rydym wedi cynhyrchu cyngor ynglŷn â chael sgyrsiau am Coronafeirws gyda phlant o bob oed.  

Fe gydweithiodd Axel Scheffler, y darlunydd plant poblogaidd, gydag arbenigwyr iechyd cyhoeddus i gynhyrchu llyfr y gellir ei lawrlwytho ar gyfer plant cynradd ar Coronafeirws. https://axelscheffler.com/books-for-older-children/coronavirus  

Mae llawer o wybodaeth o ansawdd da ar gael ar gyfer plant hŷn a rhai yn eu harddegau. Mae ein cyfeillion yn The Mix a Young Scot wedi cynhyrchu safleoedd penodol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau.   

Yn gyffredinol, mae’n well bod mor onest ag y gallwch, ac ateb cwestiynau fel maen nhw’n codi. Os yw eich amgylchiadau wedi newid – er enghraifft os ydych yn gorfod cymryd seibiant o’r gwaith (furlough) neu os yw incwm y teulu’n newid, mae’n bwysig bod yn agored am hynny gyda phlant hŷn. Mae hyn yn caniatáu iddyn nhw fyfyrio ar y sefyllfa yn eu pennau a rhannu eu teimladau efo chi.    

8. Estyn allan 

Os ydych chi’n cael trafferth â bod yn rhiant ar hyn o bryd, nid ydych ar eich pen eich hun. Mae arweiniad gan y llywodraeth ar gefnogi iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc yma.

Nid yw estyn allan yn arwydd o wendid, mae’n arwydd o gryfder. Efallai yr hoffech siarad â ffrind neu berthynas. Efallai bod gennych chi grŵp rhieni neu fforwm ar-lein fel Mumsnet i alw arnynt.  

Os ydych chi’n rhiant sengl, mae’n sicr o fod yn hynod heriol ar hyn o bryd – da iawn – rydych yn gwneud gwaith gwych. Mae gan sefydliadau fel Gingerbread gyngor penodol ar gyfer rhieni sengl, yn cynnwys cyd-rianta yn ystod y cyfnod o gyfyngu ar symudiadau.   

Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael mynediad at Gymorth Cydfuddiannol neu grŵp gwirfoddol lleol. Maen nhw’n gallu helpu gyda siopa a chyflenwadau eraill. Gall pawb ofyn am help, p’un a ydynt yn gallu cynnig help i eraill ai peidio, nawr neu yn y dyfodol.   

Os oes gennych blentyn â chyflwr iechyd tymor hir sydd mewn perygl neilltuol, gall hyn beri gofid mawr.   Efallai y bydd gwybodaeth arbenigol gan Ysbyty Great Ormond Street yn ddefnyddiol. 

Yn olaf, mae nifer o linellau cymorth ac elusennau rhianta  sy’n gallu darparu cyngor ar bob agwedd o fod yn rhiant. Mae Family Action yn cefnogi teuluoedd ledled y DU sy’n wynebu amgylchiadau heriol.  Mae eu llinell gymorth, Family Line, yn arbenigo ar gefnogi rhieni sy’n wynebu materion cymhleth.   

Yng Nghymru a Lloegr mae Family Lives yn darparu llinell gymorth ar bob agwedd o fod yn rhiant. Yn yr Alban mae Parentline Scotland yn darparu gwasanaeth tebyg wedi ei reoli gan Children 1st. Yng Ngogledd Iwerddon mae Children in Northern Ireland yn gwneud yr un peth.