Bydd cwrs yn yr iaith Gymraeg yn ei gwneud yn haws i siaradwyr Cymraeg fynegi eu meddyliau


Mae Don Rhead, hwylusydd ein cwrs hunanofal trwy gyfrwng y Gymraeg, yn trafod sut gwnaeth hunanofal ei helpu ef a pham y mae’n hwylusydd ar y cwrs bellach:

“Cefais salwch seicotig rai blynyddoedd yn ôl, a bu’n rhaid i mi dreulio cwpl o gyfnodau byr mewn sefydliad iechyd meddwl o ganlyniad.

Yn ystod un o’r cyfnodau hyn, a oedd yn digwydd bod dros y Nadolig, tynnodd un o’r Therapyddion Galwedigaethol fy sylw at y ffaith mod i’n eithaf da am ennyn brwdfrydedd rhai o’r defnyddwyr gwasanaeth eraill a’u darbwyllo i gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp, er mai addurno’r goeden Nadolig a ffenestri’r uned oedd y gweithgareddau hynny!

Dyma gychwyn ar lwybr cymharol droellog (ond synhwyrol!) a arweiniodd at gael swydd fel hwylusydd hunanofal i’r Sefydliad Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru, ymhlith llawer o bethau eraill.

Mae’n bwysig nodi i’r cwrs hunanofal gael ei ysgrifennu gan ddefnyddwyr gwasanaeth, ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth ac y caiff ei ddarparu gan ddefnyddwyr gwasanaeth hefyd. Fe’i cynlluniwyd i gynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth i gael rhywfaint o reolaeth dros eu salwch ac, i mi, roedd ymuno â’r cwrs pan wnes i yn gam sylweddol ymlaen at wella yn y pen draw.

Er y gall y cwrs fod yn waith caled, gall hefyd fod yn llawer o hwyl! Mewn gwirionedd, y mwyaf y bydd unigolyn yn fodlon ymroi i’r cwrs, y mwyaf y bydd yn ei gael ohono. Cewch weithio ar y cyflymder sydd orau i chi, a byddwch yn datblygu gwell dealltwriaeth o’ch salwch a sut i gael mwy o reolaeth dros ei effeithiau, yn hytrach na gadael iddo eich rheoli chi.

Fel hyn, gallwch ddysgu byw gyda’ch salwch yn hytrach na chael eich rheoli ganddo. Gall hyn arwain yn y pen draw at wneud i chi deimlo’n dda amdanoch eich hun, a’ch galluogi i fwynhau’r rhyddid o gael eich bywyd yn ôl!

Rwy’n teimlo y bydd cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn ei gwneud yn llawer haws i bobl sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf fynegi eu teimladau a rhannu eu profiadau ag eraill. Bydd yn eu cynorthwyo i fanteisio i’r eithaf ar y cwrs.

Ni allaf ganmol digon ar yr effaith gadarnhaol y mae’r cwrs wedi ei chael ar bron pawb sydd wedi ei gwblhau. Yn fy mhrofiad i, ar ôl cynnal neu gymryd rhan mewn saith o gyrsiau hunanofal, mae 99.99% o’r ‘graddedigion’ wedi trafod sut mae eu bywydau wedi gwella, yn ddramatig iawn weithiau, ar ôl dilyn y cwrs. Yn wir, ysgrifennodd un ohonynt gerdd am ei phrofiad, gan iddi gael ei hysbrydoli cymaint!”

Dylai unrhyw un cymwys sydd â diddordeb mewn dilyn y cwrs gysylltu â’r Rheolwr Prosiect, Jane Wycherley, ar 01633415434 / jwycherley@mhf.org.uk

Published 12 August 2011 |
Email Blog

Comments

There is 1 comment.

  • Welll done Don, this is a great positive story, I love your saying 'you can learn to live with your illness rather than be govrned by it'. Keep up the good work. :)

    Sheila 12 August 2011
Add Comment